Strategi för skydd av skog i Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västmanlands län och Skogsstyrelsen Region Svea beslutade år 2006 om en ny strategi för skydd av skog. Här framförs samverkan och dialog som grundläggande redskap när det gäller skydd av skogsområden, och belyser vikten av att markägarna är delaktiga i genomförandet.

Gammal barrskogsmiljö, fotografi.

I strategin har särskilt värdefulla områden (trakter) utpekats:

 • Nedre Dalälven
 • Västra Upplands blockstensmarker
 • Malingsbo
 • Ramnäs
 • Mälarområdet
 • Kungs-Barkarö
 • Hjälmaren

Detta är en regional strategi och ska ses som ett komplement till motsvarande nationella strategi som är fastställd av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen och utgår ifrån miljömålet Levande skogar. Enligt strategin var ambitionen att 3,2 % av arealen produktiv skogsmark i länet (inklusive Heby kommun) skulle ha formellt skydd år 2010.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen fastställde den regionala strategin i ett gemensamt beslut och arbetar nu tillsammans för att skydda de skogar i Västmanlands län som har högst naturvärden. I detta arbete lyfts även kulturmiljövärdena fram eftersom det ofta finns en nära koppling mellan natur- och kulturmiljövärden i skog.

Genomförande av strategi

Inom ramen för strategin arbetar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bl.a. med att:

 • informera och ha dialog med skogsägare angående genomförandet av strategin
 • genomföra det formella skyddet av skog i form av naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal
 • initiera samverkansmöte med länets kommuner med syfte att strategin ska kunna genomföras på bästa sätt.

Dessutom har två stora projekt initierats i enlighet med strategin:

 • Långsiktigt bevarande av Kungs-Barkarö eklandskap. En strategi har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Kungsörs och Köpings kommuner, Skogsstyrelsen och LRF. Länk: http://www.kungsor.se/boende-miljo/natur-miljo-och-halsa/naturen-i-kungsor/kungs-barkaroomradet/
 • Hjälmarlandskapets lövskogar. Hjälmareprojektet är ett landskapsstrategiskt, länsövergripande projekt med målet att bevara och utveckla en landskapsekologiskt väl fungerande lövskogstrakt kring Hjälmaren. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna och skogsstyrelserna i Västmanlands, Örebro och Södermanlands län samt berörda kommuner.