Naturminnen 

Naturminnen kan utgöras dels av enskilda föremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, men även av mycket små områden med intressanta naturföreteelser. De skyddas efter beslut av länsstyrelsen.

Naturminnesskylt som sitter på ett träd, fotografi.
Skylt som visar naturminne.
Foto: Askia Wittern

Skyddsformen naturminne infördes år 1909, och flertalet befintliga naturminnen skapades före naturvårdslagens tillkomst år 1964. År 2003 fanns sammanlagt 1 433 naturminnen i Sverige. I Västmanland finns ca 40 naturminnen, mestadels gamla grova träd.

Naturminnen är skyddade enligt miljöbalkens 7:e kapitel 10 §. Den som vill göra en åtgärd där ett naturminne kan tänkas bli påverkat måste ansöka om tillstånd för detta.

Stor ek utan löv, fotografi.
Naturminne.
Foto: Askia Wittern

Kontakta oss

Inga-Lill Nyberg
Inga-Lill punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Inga-Lill punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249323