Viltskador

Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på tamdjur och grödor. Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas. För skador som orsakas av fredat vilt kan ersättning utbetalas. Länsstyrelsen har huvudansvaret för detta.

skördetröska och grågäss

Foto: Johan Månsson, Viltskadecenter

Viltskadesystemet

Skador som orsakas av arter som får jagas, t.ex. vildsvin och älg, ska i första hand förebyggas genom jakt under den allmänna jakttiden. För dessa arter utgår ingen ersättning vid skador. 

Fredat vilt

Arter som inte har någon allmän jakttid, t.ex. tranor och svanar, kallas fredat vilt. Alla arter är fredade under den tid på året då det inte är allmän jakt på den. Under vissa förutsättningar kan ersättning betalas ut för skador orsakade av fredat vilt. En grundförutsättning för att få ersättning är att förebyggande åtgärder t.ex. skrämsel, satts in.

Skadeförebyggande åtgärder

Skador av fredat vilt, ska om möjligt förebyggas. Skadeförebyggande åtgärder kan vara skrämsel t.ex. gasolkanon, vimplar eller stängsel. Vad gäller betande stora fåglar kan även fågelåkrar och utfodring på platser där fåglarna får uppehålla sig vara effektivt. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning vid skrämsel. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder. Ansökan om bidrag görs på denna blankett.

Ersättning för skada

Om de skadeförebyggande åtgärderna inte är tillräckliga kan ersättning betalas ut för skador orsakade av fredat vilt. Anmälan av viltskada ska ske så fort som möjligt till Länsstyrelsen. För att få ersättning för skador måste en besiktning göras av Länsstyrelsens besiktningspersonal. Denna tjänst är alltid kostnadsfri. Ansökan om ersättning görs på denna blankett.

Skyddsjakt

Om det inte finns någon annan lämplig lösning för att förebygga viltskador kan skyddsjakt tillåtas. Enligt jaktförordningen får Länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter annars fredade djur om det behövs för att hindra avsevärda skador eller olägenheter. Tillstånd till skyddsjakt får lämnas:

  • av hänsyn till människors hälsa och säkerhet
  • av hänsyn till trafik- eller flygsäkerheten

  • för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom

  • för att skydda värdefull flora eller fauna och bevara livsmiljöer

Flock med tranor

Viltskada på gröda

Om du får skador på din gröda, kontakta Länsstyrelsen så snart som möjligt. Det är ofta nödvändigt två besiktningar, en omedelbart vid skadetillfället och en senare i samband med skörden, för att kunna värdera skadan. Att en besiktning har skett är en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från Länsstyrelsen. En annan förutsättning är att skadorna ska ha orsakats av fredat vilt, till exempel tranor eller svanar.

Länsstyrelsen hjälper även till med rådgivning för skadeförebyggande åtgärder, till exempel skrämselanordningar. Besiktningen och rådgivningen är kostnadsfri, så tveka inte att kontakta oss! Kontaktuppgifter finns i rutan högst upp till höger på sidan.

Viltskador på tamdjur

Vad gör du om rovdjur orsakat skada på dina tamdjur?

  1. Ring snarast till Länsstyrelsens personal på telefonnummer 010-224 93 94. Det är viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet så snart som möjligt undersöks av en besiktningsman.
  2. Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande för att hindra fåglar att äta av djuret. I övrigt bör det döda djuret och dess omgivningar lämnas orörda innan besiktningsmannen undersökt platsen och djuret. Detta för att undvika att eventuella spår förstörs.

  3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in. Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.

  4. När besiktningen är avslutad ska djuret lämnas för destruktion. Besiktningsmannen hjälper dig med detta. Vill du ha mer information kan du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 018-67 40 00, eller Jordbruksverket, 036-15 50 00.

 Mer information finns här:

 

Besiktningsmän tamdjur

Kontakta någon av Länsstyrelsens besiktningsmän om du får ett tamdjur skadat av rovdjur

Bertil Persson
mobil: 070-592 00 61

Johnny Bergström
mobil: 073-245 38 22