Hotade växter och djur 

Väddnätfjäril

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Naturvårdsverket har mer information om fridlysta växter och djur.

Att tänka på i ett naturreservat

Inom naturreservaten kan särskilda föreskrifter rörande blomplockning och insamling av insekter finnas. Information om vad som gäller finns på skyltar vid reservaten samt på varje reservats webbsida.

Artskydd och CITES

Genom krav på tillstånd och intyg samt kontroll arbetar flera myndigheter för att skydda arter som hotas intranationellt. Reglerna för detta gäller såväl levande som döda djur och växter samt hela, delar eller preparat av dessa.

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder.

Kontakta oss

För mer information om fridlysning, kontakta:

Lena Strömvall
Telefon: 010-224 93 53

För mer information om åtgärdsprogrammen för hotade arter kontakta:

Karin Sandberg
Telefon 010-224 93 41

Markus Rehnberg
Telefon 010-224 93 37