Fiskebestämmelser

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de allmänna och särskilda regler och villkor som gäller för fisket. Här följer en översiktlig sammanställning av de viktigaste fiskebestämmelserna i Västmanlands län.
Foto på rinnande bäck

Rätt till fiske

I Sverige finns allmänt och enskilt vatten. Vad som är vad regleras i Lag 1950:595 om gräns mot allmänt vattenområde men i Västmanlands län finns det bara allmänt vatten i delar av Hjälmaren. Övriga vatten i länet är enskilda och där hör fisket till fastigheter med fiskerätt. På allmänt vatten har allmänheten större rättigheter att bedriva fiske än på enskilt vatten där huvudregeln är att fiske enbart får bedrivas efter tillstånd från fiskerättsägarna. Undantag finns i länet i Mälaren och Hjälmaren där handredskapsfiske är fritt även på enskilt vatten.

Fiskeregler

I Fiskelagen (1993:787) och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen regleras närmare vilka regler som gäller för den som vill bedriva fiske och vem som har rätt att fiska. I Hjälmaren och Mälaren regleras även fisket i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:37) om fisket i sötvattensområdena. I dessa föreskrifter finns bland annat regler som rör bland annat minimimått och regler för fångstredskap såsom nät. Förutom lagstiftningen kan fiskerättsägarna själva besluta om egna fiskeregler. Dessa får aldrig strida mot lagstiftningen, men de kan vara strängare än denna eller reglera sådant som lagstiftningen inte reglerar

Utmärkning av utestående fiskeredskap

Alla utestående fiskeredskap skall vara utmärkta enligt särskilda regler anpassade till det internationella utmärkningssystemet. Det skall bland annat vara möjligt att utläsa redskapens riktning samt om de är ytstående eller bottensatta och överseglingsbara. Reglerna för hur redskap ska vara utmärkta finns i Fiskeriverkets föreskrifter (1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Begrepp och definitioner

Förklaring till de mest vanliga begreppen som förekommer i lagstiftningen.

Allmänt vatten

Allt vatten i havet och i de stora sjöarna som inte är enskilt.

Enskilt vatten

Allt vatten i insjöar och vattendrag samt i havet inom 300 meter från fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeterskurvan går längre ut än 300 m är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten. Vid kusten gäller även den så kallade "kilometerregeln". Denna regel innebär att även allt vatten är enskilt som utifrån öppna havet sett inte går att komma till utan att passera vatten så trånga att bredden inte uppgår till mer än 1 000 m . Vid denna mätning skall man endast utgå från öar som är minst 100 m långa.

Kustvattenområde

Vatten vid kusterna ut till en bredd av fyra nautiska mil från baslinjen. Baslinjen finns angiven i svenska sjökort.

Sötvattenområde (vid kusten)

Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

Gräns mellan kust-vattenområde och sötvattenområde

En rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag.

Fiske

Verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk, vattenlevande skaldjur och blötdjur.

Yrkesmässigt fiske

Fiske som bedrivs med stöd av yrkesfiskelicens.

Fritidsfiske

Allt övrigt fiske (sportfiske, husbehovsfiske).

Fast fiskeredskap

Fiskebyggnad, och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Rörliga fiskeredskap

Alla andra typer av redskap

Handredskap

Spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar.

Trollingfiske

Att med båt dra eller bogsera fiskedrag eller annat bete.

Maskstorlek

De maskstorlekar för nät etc. som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd).

Minimimått (fisk)

Mäts mellan avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

 

Minimimått för vissa arter

Gällande minimimått för vissa fiskarter i sötvattensområdena inom Västmanlands län är följande. Notera att ålen är totalfredad och särskild tillstånd krävs därför för att få fiska ål i Mälaren och Hjälmaren.

 

Fiskart I Mälaren  I Hjälmaren
Lax 60 cm saknas
Öring 50 cm saknas
Gös

45 cm

45 cm
Ål 70 cm 70 cm

I tillrinnande vattendrag uppströms nedersta definitiva vandringsstopp från Mälaren och Hjälmaren räknat finns inga generella minimimått.  Ål får vissa fall får fiskas uppströms det tredje definitiva vandringshindret. I sådana fall gäller minimimåttet 70 cm för ål. Dessutom finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera för ett flertal arter som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket.

Fredningstider

I vattendrag som mynnar i Mälaren är lax och öring fredad under perioden 15 oktober t.o.m.  31 december.

Aspen är fredad vattendrag mynnande i Mälaren och Hjälmaren under lekperioden 1 april t.o.m. 31 maj.

Fredningen gäller till det nedersta definitiva vandringshindret.

Frågor

Den som har några frågor kring fiskebestämmelser i övrigt kan kontakta nedanstående myndigheter:

  • Länsstyrelsen i Västmanlands län 
    Ronnie Hermansson, tel 021-195287 
  • Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-6986000, e-post havochvatten@havochvatten.se
  • Kustbevakningen, tel 0455-857 77

Kustbevakning, polis och fisketillsynsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

 Nyhet

www.svenskafiskereglse.se

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och i havet – besök Svenska Fiskeregler, www.svenskafiskeregler.se. Svenska Fiskeregler har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska.

www.svenskafiskeregler.se