Offentlig förevisning av djur

Om du bedriver offentlig förevisning av djur behöver du ha tillstånd för detta. Länsstyrelsen ger sådana tillstånd.

 Bild på två tigrar

Offentlig förevisning

Med "offentlig förevisning" menas djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal.

Länsstyrelsen kontrollerar och ger tillstånd till anläggningar för offentlig förevisning. Vid tillståndsprövning och djurskyddskontroll tittar Länsstyrelsen på att anläggningen uppfyller vissa krav. Ett av kraven för offentlig förevisning är att anläggningen ska ha en veterinär och en zoolog knuten till sig.

Exempel på offentlig förevisning är djurparker, cirkusar, vilthägn där förevisning sker, djurmässor, akvarier i offentlig miljö över en viss omfattning etc.

Vid all offentlig förevisning av arter som finns med i bilaga A till EU:s CITES-förordning krävs intyg från Jordbruksverket. 

Observera att man även måste ha ett djurparkstillstånd enligt artskyddsförordningen om vilda djur visas offentligt. 

Läs mer om artskydd.

Om du tänker hålla vilt i hägn krävs ytterligare ett tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken och jaktförordningen.

Läs mer om tillstånd för vilthägn. 

Annan förevisning samt djur i tv m.m.

Det behövs inget tillstånd för förevisning av djur som visas på annat sätt än vad som definieras som offentlig förevisning. Detsamma gäller för användning av djur i tv-, film- eller videoinspelning.

"Annan förevisning" är exempelvis zooexpon, utställningar där djur medverkar, eller likartad förevisning av djur för allmänheten. 

Det finns särskilda regler för hur annan förevisning, filminspelning med djur etc. får gå till. Bl.a. krävs att djuren ska vara veterinärbesiktade innan de används i förevisningen. Intyg ska kunna visas upp för Länsstyrelsen vid en kontroll. Reglerna omfattar däremot inte djur som medverkar i dokumentära tv-program och filmer.

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att ett djur far illa kan du kontakta oss på telefon, skicka e-post,  eller klicka på "Skicka meddelande" i rutan ovan. Läs mer nedan om anonymitet.

Vad ska en anmälan innehålla?
Länsstyrelsen behöver namn på djurhållaren och adress till den plats där djuren finns för att kunna handlägga din anmälan. Ange även djurslag, ungefärligt antal djur som berörs, typ av brist, ungefär hur lång tid som du sett bristerna samt annan information som kan vara värdefull för myndigheten.

Kan jag vara anonym?
Inkomna uppgifter till myndigheten blir i regel offentliga. Det gäller även ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller annat i anmälan. Tänk alltså på att allmänheten och även den anmälde har rätt att få ta del av anmälan. Om du använder länken "Skicka meddelande" och inte uppger att du vill bli kontaktad så syns inga namn eller kontaktuppgifter till dig (såvida du inte angett detta i meddelandet).

 Länkar