Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 40 träffar
 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2013

  Västmanlands län undersöktes år 2013 kiselalger på 15 vattendragslokaler. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

  Två lokaler, Gä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län

  De vattenanknutna kulturmiljöerna utefter Hedströmmen är i hög grad präglade av århundraden av nyttjande av vattnets kraft för utvinning av järn. Huvudfårans norra delar är kantad av bruk och i biflödena ger sig den mer småskaliga järnproduktionen till känna. Den sydligaste delen flyter stilla genom ett öppet jordbrukslandskap som präglas av omfattande invallningsföretag, vilka påbörjades redan u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Byggnadsvård

  Ladda hem (21 MB)

 • Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 - sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Rapporteringen för genomförda åtgärder under 2012 skickades till vattenmyndigheterna under februari 2013. I Norra Östersjöns vattendistrikt har samtliga fem länsstyrelser och 61 av 76 kommuner inkommit med rapporter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (375 kB)

 • Strategi och plan för Vattenmyndighetens kommunikation och samverkan inom Norra Östersjöns vattendistrikt

  Strategin kommer framför allt användas för internt bruk på Vattenmyndighetens kansli, men kan också användas för att visa hur Vattenmyndigheten arbetar med frågorna externt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde - exemplet Lillån

  Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska baseras på kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder. I detta projekt undersöktes möjligheten att på vattenförekomstnivå beräkna en lokal kostnad för, och effekt av, tio åtgärder mot diffusa utsläpp från åkermark och enskilda avlopp i Lillån, en vattenförekomst i Sagåns avrinningsomr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Växtplankton i 24 sjöar 2012 – på uppdrag av länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland

  På uppdrag av Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplankton undersökningar i slutet av juli 2012 i totalt 24 sjöar. Länen som sjöarna tillhör är Stockholms län (2), Södermanlands län (9), Östergötlands län (2) och Västmanlands län (11). Sjöarna i Stockholms och Östergötlands län grupperas i rapporten tillsammans med sjöarna från Södermanlands län. M ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2012

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort kiselalgsundersökningar under 2012 i totalt 66 vattendragslokaler i de fyra länen. Resultaten presenteras i en gemensam rapport som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast vattendragslokalerna i Västmanlands län.

  I Västmanlands ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Växtplankton i 11 sjöar i Västmanlands län 2012

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplanktonundersökningar under 2012 i totalt 24 sjöar i de två länen. Resultaten presenteras i en gemensam rapport som finns att läsa i sin helhet och går att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

  I Västmanlands län utfördes ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Underlag rörande områden av riksintresse för vattenförsörjning, Västerås kommun

  I Västerås kommun försörjer Hässlö vattenverk och Fågelbackens vattenverk Västerås stad med omnejd med vatten. Länsstyrelsen anser att Hässlö vattenverk med råvattenintag från Västeråsfjärden och Fågelbackens vattenverk uppfyller de kriterier som satts upp för utpekande av riksintresse. För att Västerås kommun ska kunna leverera dricksvatten av hög kvalitet även i framtiden krävs det att man skyd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (650 kB)

 • Strategi för arbetet med vattenrelaterade frågor på Länsstyrelsen i Västmanlands län

  På Länsstyrelsen i Västmanlands län hanteras frågor med påverkan på vattenmiljöer i många olika sammanhang och av samtliga enheter. Uppdragen och uppgifterna är av olika karaktär, från handläggning av ärenden till projekt, specifika miljöundersökningar eller samordningsuppdrag. Genom den här strategin reds en del av de vattenrelaterade begreppen ut och en genomlysning av Länsstyrelsens arbete gör ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Standardiserat nätprovfiske i Västmanlands län 2012

  Fiskbestånden i västmanländska sjöar har under lång tid utsatts för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Med hjälp av standardiserade metoder såsom t.ex. nätprovfiske kan man bedöma fiskens status i en viss sjö och även få en bra uppfattning om hur stor vår påverkan är på fiskbestånden. Vi kan utifrån des ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (2 MB)

 • Elfisken i 10 vattendrag i Västmanlands län 2012

  Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har länge varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Vi behöver ta reda på fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är och vad vi kan göra åt eventuella problem. Länsstyrelsen u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2012

  Denna rapport redovisar bedömning av naturvärden, ekologisk status och surhetsklass för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag år 2012.

  I Västmanlands län har bottenfauna undersökts årligen sedan 2007 inom ramen för kalkeffektuppföljning, regional miljöövervakning och vattenförvaltning.

  Inom kalkeffektuppföljningen är syftet med undersökningen främst att följa om utförd kalkning haft ö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands Stockholms och Dalarnas län 2011

  Växtplankton i sjöar studeras inom miljöövervakningen av främst två skäl: 1) Växtplanktonsamhällets mängd och sammansättning avspeglar miljösituationen i den aktuella sjön. 2) En del växtplankton kan själva bli ett direkt problem, t.ex. vid algblomningar eller om problemskapande arter uppträder i dricksvattentäkter. I denna undersökning
  används växtplankton främst av det första skälet. Här bedöm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Växtplankton i 12 sjöar i Västmanlands län 2011

  I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 12 sjöar i augusti 2011. 11 av sjöarna är s k vattenförekomster, d v s sjöar som är större än1 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal kvalitetsfakto ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (5 MB)

 • Smådjur i 15 västmanländska vattendrag år 2011

  Rapporten redovisar bedömningar av regleringseffekter på bottenfauna av vattenreglering nedströms kraftverk, dessutom ges bedömningar av ekologisk status, surhetsklass, biotopstatus, samt limniskt naturvärde.

  I Västmanlands län har bottenlevande smådjur i vattendrag undersökts årligen sedan 2007 inom ramen för kalkningens effektuppföljning, regional miljöövervakning och vattenförvaltning.

  S ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Rapport2011-26-Del1-BottenfaunaU2011 (607 kB)

  Rapport2011-26-Del2-BottenfaunaU2011 (4 MB)

  Rapport2011-26-Del3-BottenfaunaU2011 (4 MB)

  Rapport2011-26-Del4-BottenfaunaU2011 (4 MB)

  Rapport2011-26-Del5-BottenfaunaU2011 (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2011

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 16 vattendragslokaler i slutet av augusti 2011. 15 av vattendragen är s k vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av va ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (813 kB)

 • Beskrivning av ekologisk status i berörda vattenförekomster.

  Detta är en fördjupning av rapporten 2009:23 ”Allmänna vattentjänster - Ökad användning av lagen om allmänna vattentjänster för skydd av människors hälsa och miljön”. Ett av syftena i den rapporten var att beskriva områden i länet där det kan vara aktuellt att införa allmänna vattentjänster. I anslutning till många områden fanns vattenförekomster inom 1000 m avstånd vars ekologiska status angavs. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (391 kB)

 • Makrofyter i Mälaren 2011

  Följande rapport redovisar inventeringar av makrofyter i Mälaren 2011. Inventering av undervattensväxter är genomförd i tio geografiskt avgränsade delområden i Mälaren, dels för att lokalisera lämpliga miljöövervakningsområden men också för att göra en bedömning av vattenförekomsternas ekologiska status utifrån förekommande vattenväxter. Fem av dessa delområden har till viss del inventerats 2006; ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (7 MB)

 • Standardiserat nätprovfiske i sex sjöar i Västmanland 2011

  Under tiden 1 augusti till och med 31 augusti 2011 provfiskades 6 stycken sjöar i Västmanlands län.

  Skedvisjön är en måttligt näringsrik sjö och vattenförekomst. Provfisket visade att den har måttlig ekologisk status. Sjön är högproduktiv med ett dynamiskt fisksamhälle, gösbeståndet är rikligt med god återväxt. Att sjön placeras i klassen måttligt ekologisk status, vilket är märkligt, kan bero ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (960 kB)