Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Urval: Lantbruk & landsbygd, LantbrukRensa urval
Din sökning gav 23 träffar
 • Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter

  Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade som lantbruksenheter, får inte ägas av dödsbon under längre tid än 4 år efter dödsfallet. Om fler än två personer äger en jordbruksfastighet tillsammans måste de utse en ställföreträdare (förvaltare av fastigheten). Denna regel gäller
  inte dödsbon. Läs mer i broschyren.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (205 kB)

 • Vem behöver jordförvärvstillstånd?

  Den som förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksfastighet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller i broschyren. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (402 kB)

 • Anvisningar för ansökan om jordförvärvstillstånd

  Ansökan om tillstånd görs på särskild blankett som tillsammans med kopia av köpekontraktet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet, annars blir förvärvet ogiltigt. Ansökan insändes till, Länsstyrelsen 721 86 Västerås. Läs mer om hur du ansöker i broschyren. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (16 kB)

 • Ansökningsavgifter för prövning av ansökan om förvärvstillstånd

  Innan en prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska en avgift betalas. Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsens plusgiro 3 51 89 – 0 eller bankgiro 5051-8760 då ansökan lämnas in. På talongen bör texten förvärvstillstånd och fastighetsbeteckning anges. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (27 kB)

 • Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012

  Landsbygdsenheten (fd lantbruks- och fiskeenheten) och dess föregångare Lantbruksnämnden har sedan 1969, med några års mellanrum, tagit fram underlag och försökt beskriva det västmanländska lantbrukets struktur, omfattning och utveckling. Denna skrift är ett led i detta arbete och ska ses som beskrivning av lantbruksföretagen, lantbrukarna och deras produktion i Västmanland.

  Tänkbara läsare är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (3 MB)

 • Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde - exemplet Lillån

  Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska baseras på kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder. I detta projekt undersöktes möjligheten att på vattenförekomstnivå beräkna en lokal kostnad för, och effekt av, tio åtgärder mot diffusa utsläpp från åkermark och enskilda avlopp i Lillån, en vattenförekomst i Sagåns avrinningsomr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • EllenU 2012-3

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (8 MB)

 • EllenU 2012-1

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • EllenU 2012-2

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (10 MB)

 • EllenU 2012-5

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (310 kB)

 • EllenU 2011-4

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • EllenU 2011-3

  Information från Landsbygdsenheten - temanummer växtnäring Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • EllenU 2011-2

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • EllenU 2011-1

  Information från Landsbygdsenheten Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (5 MB)

 • Samband mellan odlingsförutsättningar, växtnäring och skörderesultat samt utarbetande av riktvärden för jordanalys i ekologisk tomatodling

  Projektet ”Samband mellan odlingsförutsättningar, växtnäring och skörderesultat samt utarbetande av riktvärden för jordanalys i ekologisk tomatodling” har genomförts av tomatgruppen under åren 2008-2009. Tomatgruppen är en deltagardriven grupp som arbetat tillsammans sedan 1999 med frågor som rör ekologisk tomatodling. Gruppen består av tomatodlare, rådgivare och forskare.

  Projektet har finans ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling

  Projektet ”Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling” har genomförts av tomatgruppen, en deltagardriven grupp som arbetat tillsammans sedan 1999 med frågor som rör ekologisk tomatodling. Gruppen består av tomatodlare, rådgivare och forskare. Växtnäringsprojektet har pågått sedan år 2000 och finansierats av
  det svenska miljöstödsprogrammet och bekostats av EU och svenska staten gemensamt.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • Ökad odlingssäkerhet i ekologisk grönsaksodling med fokus på växtnäringsutnyttjande

  Projektet ”Ökad odlingssäkerhet i ekologisk grönsaksodling med fokus på växtnäringsutnyttjande” har genomförts i frilandsgruppen, en deltagardriven grupp som arbetat tillsammans sedan 1999 med frågor som rör ekologisk grönsaksodling på friland. Gruppen består av odlare från elva gårdar i sju län samt två rådgivare. Olika forskare har kopplats till gruppen när vi haft behov av att fördjupa oss ino ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • Miljöskydd i lantbruk

  Det här projektet omfattade lantbruk utan djurhållning. Det syftade till att kartlägga förhållandena på sådana företag i länet och att likrikta tillsynsmyndigheternas bedömningar vid inspektion. Inom ramen för projektet gjordes under första halvåret av 2007 inspektioner på 41 gårdar i länet. I fokus för inspektionerna var förvaring och hantering av kemiska bekämpningsmedel och andra kemikalier sa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Ladda hem (763 kB)

 • Metoder för att minska skadeverkningar av korkrot, Pyrenochaeta lycopersici, i ekologisk tomatodling

  Angrepp av korkrot, Pyrenochaeta lycopersici, är i dag det allvarligaste problemet i ekologisk tomatodling. Svampen angriper plantornas rötter som med tiden ruttnar bort. Vatten- och näringsupptagningen försvåras vilket orsakar försämrad vitalitet hos plantorna och mer eller mindre kraftig skördesänkning. Beroende på odlingsbetingelserna kommer problemen olika snabbt och i olika omfattning. Vi ka ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (953 kB)

 • Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2006/07

  Lantbruks- och fiskeenheten och dess föregångare Lantbruksnämnden har sedan 1969 tagit fram underlag och försökt beskriva strukturen och omfattningen av det västmanländska lantbruket. Denna skrift är ett led i detta och ska ses som beskrivning av lantbruksföretagen, lantbrukarna och deras produktion i Västmanland.

  Tänkbara läsare är personer med intresse av lantbruket i Västmanland, såsom lant ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (714 kB)