Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Urval: 2010Rensa urval
Din sökning gav 31 träffar
 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2009

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 13 vattendragslokaler 2009. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2010-26-Kiselalger2009 (1 MB)

 • Strategi och riktlinjer för naturvårdsbränning i skyddade områden i Västmanlands län

  Inom arbetet med förvaltning av skyddade området samt åtgärdsprogram för hotade arter har denna strategi tagits fram. Skogsbränder är en förutsättning för många arter och har under lång tid påverkat de ekologiska processerna i de svenska skogarna. Många av bränderna är kopplade till mänsklig verksamhet – hyggesbränder, svedjebränder samt av olyckshändelser. Intervallen mellan bränder varierar men ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2010-08-Brandstrategin (3 MB)

 • Avtryck av konsumtionen i Västmanlands län

  Naturvårdsverket har granskat den svenska konsumtionens klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, vilket innebär att alla utsläpp som kan kopplas till produktionen, distributionen och konsumtionen av produkter som konsumeras i Sverige, beräknas. I denna rapport har ett försök gjorts att beskriva detta på länsnivå. Förutom att beskriva konsumtionens klimatpåverkan har även ekologiska fotavtryck ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2010-02-Avtryck-konsumtionen (911 kB)

 • Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

  Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet.
  Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Byggnadsvård, Landskapsvård

  Rapport2010-25-Malardalens-parklinda (1 MB)

 • Företag i samverkan

  Broschyr om möjligheten att få stöd för företag i samverkansprojekt Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Folderforetagisamverkan (459 kB)

 • Investeringsbidrag

  Broschyr om investeringsbidrag Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Folderinvesteringsbidrag.pdf

 • Naturminnen i Västmanlands län - inventering 2010

  Denna rapport presenterar resultatet av en naturminnesinventering som genomförts under hösten 2010. 35 naturminnesobjekt har besökts och samtliga träd inom objekten har bedömts utefter ett standardiserat besiktningsprotokoll.

  Syftet är att få uppdaterad information om länets naturminnen (utanför Kungs-Barkarö) samt kartlägga eventuellt behov av skötsel och/eller revidering av befintliga natur ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport2010-24-Naturminnen-inventering (3 MB)

 • Informations- och kommunikationsstategi för rovdjur 2010-2014

  Länsstyrelsens informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjur 2010-2014 (1 MB)

  Aktivitetsplan för 2011 (27 kB)

 • Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

  Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. I den här broschyren får du veta vad Länsstyrelserna gör, och varför vi gör det. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansstyrelserna-broschyr-sv-webb (4 MB)

 • Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanländas etablering

  Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län. Tillsammans med VKL och länets kommuner har vi utformat en avsiktsförklaring om utökad samverkan mellan länets kommuner. Den är underskriven av samtliga tio kommuner i länet, samt Landstinget och Länsstyrelsen Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  underskriven avsiktsförklaring (335 kB)

 • Når vi miljömålen?

  Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020 i Västmanlands län. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att nå länets övriga miljömål. Sju av miljökvalitetsmålen bedöms vara mycket svåra eller inte möjliga att nå inom tidsramen. Det gäller miljökvalitetsmålen:
  • Bara naturlig försurning
  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
  • Levande ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Rapport 2010:22 Når vi miljomålen (364 kB)

 • Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador

  Länsstyrelsen i Västmanlands län lämnar årligen ett regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador till Naturvårdsverket. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2010-19-Regprogramfororeningsskador (2 MB)

 • Inventering av prickig stenfrömal (Ethmia dodecea) i Västmanlands län 2010

  Prickig stenfrömal inventerades på Ridön i Mälaren under 2010. Denna mycket hotade fjärilsart, som omfattas av ett åtgärdsprogram, är i Sverige, endast säkert känd från Ridön i Västmanland där den första gången påträffades 1975. Så sent som i juni 1988 förekom den rikligt på åtminstone en lokal. Därefter tog igenväxningen fart vilket dramatiskt minskade förekomsten av stenfrö som är en ljus- och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av prickig stenfrömal (Ethmia dodecea) i Västmanlands län 2010 (867 kB)

 • Inventering av ängsskäreplattmal (Agonopterix bipunctosa) i Västmanlands län 2010

  Ängsskäreplattmalen (Agonopterix bipunctosa) inventerades i Västmanlands län 2010. Denna hotade fjärilsart, som omfattas av ett åtgärdsprogram, är aldrig tidigare funnen i Västmanlands län. Den eftersöktes på kända förekomster av ängsskära i länet den 29 och 30 maj 2010, samt vid ett par extra besök på två lokaler den 20 juni 2010. Ängsskäreplattmalen inventerades efter larvangrepp på blad av äng ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av ängsskäreplattmal (Agonopterix bipunctosa) i Västmanlands län 2010 (1 MB)

 • Aktörsanalys inom klimatanpassning i Västmanlands län

  I regeringens klimat- och energiproposition 2009 gavs länsstyrelserna uppdraget att samordna och driva på arbete med förberedande och förebyggande anpassningsåtgärder på regional nivå för att möta långsiktiga förändringar i klimatet. En viktig del i det arbetet är att inventera kunskapsläge och intresse hos olika externa aktörer för klimatanpassningsfrågor. Denna rapport är framtagen på uppdrag a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Aktörsanalys inom klimatanpassning i Västmanlands län (530 kB)

 • Klimatförändringar i Västmanlands län, Förväntade konsekvenser och möjligheter fram till år 2100

  Länsstyrelsen har Regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassning till ett förändrat klimat. En viktig del i detta uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag. Denna rapport om förväntade konsekvenser och möjligheter av ett förändrat klimat i Västmanlands län är framtagen med utgångspunkt från Klimat- och sårbarhetsutredningens disposition. Avsikten är att rapporten skall ge en övergr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2010-18-Klimatanpassning (3 MB)

 • Skarvar och fågelskär i Mälaren 2010

  Föreliggande rapport presenterar 2010 års inventeringar av fåglar i Mälaren. För sjätte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjunde året i rad har skarvarna i Mälaren räknats. Metoden har konsekvent varit densamma och därför kan de olika årens resultat jämföras med varandra.

  Fågelskären inventeras på samma sätt även i Vänern och Vättern och inventeringarna av sjöarnas fåglar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport 2010:23 Skarvar och faglar i Mälaren 2010 (4 MB)

 • Ny i Västmanland. Nyckeltal för nyanlända flyktingars etablering

  Hur ser situationen ut för nyanlända flyktingar i Västmanlands län? Vilka insatser tar de del av under de första åren och i vilken utsträckning leder introduktionen till egenförsörjning som det är tänkt?

  Detta är några frågor som den här rapporten ger svar på. Den visar också hur länet står sig i en jämförelse med hela riket när det gäller nyanländas introduktion. Undersökningen är ett försök ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ny i Västmanland (411 kB)

 • Dagfjärilsövervakning 2009 - en förstudie inom regional miljöövervakning

  Eftersom dagfjärilar reagerar snabbt på förändringar i miljön och är förhållandevis lätta att artbestämma är de en intressant grupp av övervaka. Flera sådana projekt har på senare år startat och planeras starta i Sverige. Länsstyrelsen i Västmanlands län genomförde under 2009 på försök en volontärbaserad form av linjeinventering längs så kallade slingor, indelade efter omgivande naturtyper.

  8 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Dagfjärilsövervakning 2009 - En förstudie inom regional miljöövervakning (1 MB)

 • Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002 – 2007

  Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk mångfald är knuten. Totalt omfattas minst 160 rödlistade arter, däribland många kärlväxter, mossor, snäckor, svampar, skalbaggar och fjärilar. Det stora flertalet av dessa kärr saknar skydd och markägarna känner inte alltid till att de har dessa värdefulla områden på sina marker. Den information som återges i denna rapport är därför m ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport2010-15-Inventeringrikkarr (1 MB)