Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 369 träffar
 • Guideprogram vår och sommar 2014

  Ett program för vårens och sommarens naturguidningar i länet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (2 MB)

 • Tillsynsplan 2013

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken, lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), jaktlagen (1987:259) och terrängkörningslagen (1975:1313). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (310 kB)

 • 30 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2013

  Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på våra fiskbestånd. Länsstyrel ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016

  Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, de kommunala miljönämnderna/miljökontoren. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (327 kB)

 • Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2013

  en här rapporten redovisar bedömning av naturvärde, surhetsklass och ekologisk status för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag 2013. Syftet med provtagningen är att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag, att se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att få underlag för statusklassificering av bottenfauna utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

  Resul ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • Året i korthet 2013

  Året i korthet 2013 är en kortversion av Länsstyrelsens årsredovisning för år 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Lavar och luft i Västmanland – en uppföljning av av lavfloran på träd mellan 1995 och 2013

  Lavar är känsliga för luftföroreningar och används ofta för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Undersökning av lavfloran ingår inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län och utfördes första gången 1995 och återinventeringar har gjorts 2001, 2007 och nu senast 2013.

  Syftet med undersökningen är att studera lavflorans utveckling på träd och vad förändringen av lavveget ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Hur går det för fåglarna i Västmanland? Länstrender 1998-2011 för arter och miljöindikatorer baserade på data från häckfågelrutter.

  I Länsstyrelsens miljöövervakning ingår sedan 1996 inventering av häckande fåglar på fasta rutter enligt nationellt erkända metoder. Arbetet sker i samverkan med andra län, Naturvårdsverket och Lunds universitet. Inventeringarna utförs av lokalt verksamma ornitologer, de flesta medlemmar i Västmanlands ornitologiska förening.

  Resultaten har nu analyserats genom beräkning av populationstrender ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2013

  Västmanlands län undersöktes år 2013 kiselalger på 15 vattendragslokaler. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

  Två lokaler, Gä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2014

  Länsstyrelsen har för år 2014 tagit fram en samlad plan för Länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken, Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och terrängkörningslagen (1975:1313). Plane ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ladda hem (405 kB)

 • Länsnytt 2014-1

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (888 kB)

 • Verksamhetsplan 2014

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter

  Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade som lantbruksenheter, får inte ägas av dödsbon under längre tid än 4 år efter dödsfallet. Om fler än två personer äger en jordbruksfastighet tillsammans måste de utse en ställföreträdare (förvaltare av fastigheten). Denna regel gäller
  inte dödsbon. Läs mer i broschyren.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (205 kB)

 • Vem behöver jordförvärvstillstånd?

  Den som förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksfastighet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller i broschyren. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (402 kB)

 • Anvisningar för ansökan om jordförvärvstillstånd

  Ansökan om tillstånd görs på särskild blankett som tillsammans med kopia av köpekontraktet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet, annars blir förvärvet ogiltigt. Ansökan insändes till, Länsstyrelsen 721 86 Västerås. Läs mer om hur du ansöker i broschyren. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (16 kB)

 • Ansökningsavgifter för prövning av ansökan om förvärvstillstånd

  Innan en prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska en avgift betalas. Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsens plusgiro 3 51 89 – 0 eller bankgiro 5051-8760 då ansökan lämnas in. På talongen bör texten förvärvstillstånd och fastighetsbeteckning anges. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (27 kB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län

  De vattenanknutna kulturmiljöerna utefter Hedströmmen är i hög grad präglade av århundraden av nyttjande av vattnets kraft för utvinning av järn. Huvudfårans norra delar är kantad av bruk och i biflödena ger sig den mer småskaliga järnproduktionen till känna. Den sydligaste delen flyter stilla genom ett öppet jordbrukslandskap som präglas av omfattande invallningsföretag, vilka påbörjades redan u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Byggnadsvård

  Ladda hem (21 MB)

 • Standardiserat nätprovfiske i Västmanlands län 2013 - Ösjön, Mörttjärnen, Trehörningen, Stora Ötjärnen, Södra Dammsjön, Norra Dammsjön, Messlången och Stora Åsmund

  Under tiden 22 juli till och med den 5 augusti 2013 provfiskades 8st sjöar i Västmanlands län som påverkats av försurning. Alla sjöar förutom de två rotenonbehandlade sjöarna Ösjön och Stora Åsmund hade mörtbestånd med fungerande reproduktion. I de två rotenonbehandlade sjöarna är det naturliga fiskbeståndet utslaget, därefter har endast gädda återetablerat sig i Ösjön och abborre i Stora Åsmund. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation

 • Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012

  Landsbygdsenheten (fd lantbruks- och fiskeenheten) och dess föregångare Lantbruksnämnden har sedan 1969, med några års mellanrum, tagit fram underlag och försökt beskriva det västmanländska lantbrukets struktur, omfattning och utveckling. Denna skrift är ett led i detta arbete och ska ses som beskrivning av lantbruksföretagen, lantbrukarna och deras produktion i Västmanland.

  Tänkbara läsare är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (3 MB)

 • Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 - sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Rapporteringen för genomförda åtgärder under 2012 skickades till vattenmyndigheterna under februari 2013. I Norra Östersjöns vattendistrikt har samtliga fem länsstyrelser och 61 av 76 kommuner inkommit med rapporter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (375 kB)