Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 394 träffar
 • Summering av inventeringsresultat från MIA

  Uppföljningsarbetet i MIA är ett viktigt moment för att dels kvalitetssäkra och kontrollera att statusen i Natura 2000 områdena har tillräckligt god skötsel samt att över tid få fram nya områden i takt med att de uppfyller de kriterier som ställs. De åtgärder som utförts i MIA syftar i många fall att ligga till grund för att områden på sikt ska kunna klassas om till Natura 2000 habitat. För flera ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport2014-20_Summering_av_inventeringsresultat_fran_MIA (2 MB)

 • Inventering av vedskalbaggar på lind med sök- och plockmetod på sex lokaler i Västmanland

  Inom åtgärdsprogrammet för vedlevande skalbaggar på skogslind har många inventeringar gjorts med hjälp av fönsterfällor. Några av de arter som ingår i åtgärdsprogrammet hittades på ytterst få lokaler i dessa inventeringar. Vi har därför prövat en annan metod för att 1) se om arterna finns på några av de finaste lindlokalerna som finns i Västmanlands län, 2) se om andra metoder är effektivare för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-19-Inventering_av_vedskalbaggar_pa_lind_med_sok-och_plockmetod (1 MB)

 • Länsnytt 2014-4

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-4-webb (781 kB)

 • Landsbygdsnytt november 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt november 2014 (383 kB)

 • Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013

  År 2013 genomfördes en heltäckande inventering av mosippa Pulsatilla vernalis i Västmanlands län. Inventeringens mål var att uppskatta antalet plantor vid varje lokal, bedöma lokalernas status samt avgöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att långsiktigt bevara arten i länet.

  Totalt besöktes 50 lokaler där det funnits mosippa förut. Vid 28 lokaler fanns mosippa fortfarande kvar. Totalt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013 (2 MB)

  Lokalredovisning (6 MB)

 • Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador

  Arbetet med att utreda och åtgärda föroreningsskador är en del av de arbetsuppgifter som åligger Länsstyrelsen att utföra. Genom att åtgärda mark- och vattenområden som är förorenade främjas utvecklingen av det goda och hållbara Västmanland. Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Programmet består av tre delar:
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2014-15-Regionalt-program-2015-2017 (2 MB)

 • Förorenade områden i ett förändrat klimat

  I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet val ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-19-Förorenade-områden-i-ett-förändrat-klimat (2 MB)

 • Landsbygdsnytt september 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Jakt och vilt, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk

  Landsbygdsnytt september 2014 (366 kB)

 • Länsnytt 2014-3

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet. I detta nummer har vi fokuserat på skogsbranden i Västmanland.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-3-webb (1 MB)

 • Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

  Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-2025 upprättas på uppdrag av regeringen. Den beskriver planerade infrastrukturåtgärder i Västmanlands län 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
  Länsplanens inriktning är at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Rapport2013-08-Lanstransportplan140526 (3 MB)

 • Jämförelse av rekommendationer för nybyggande vid vatten

  Syftet med rapporten är att jämföra rekommendationer för byggande vid vatten från samtliga länsstyrelser. Detta har gjorts genom att:
  • Undersöka tillämpningen av rekommendationerna inom länsstyrelserna, titta på vilka antaganden om havsnivåhöjning som används samt hur de olika rekommendationerna har motiverats.
  • Undersöka närmare hur rekommendationerna används av länsstyrelserna i Mälardals ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2014-08-Jamforelse-av-rek-for-nybyggnad-vid-vatten (517 kB)

 • Kommunal klimatanpassning - arbetssätt och behov

  Rapport är ett examensarbete gjord som ett uppdrag åt Länsstyrelsen, inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna anpassningen till ett förändrat klimat. För att detta arbete ska kunna ges en inriktning som är förankrad i de behov som föreligger behöver synpunkter samlas in och frågor ställas till berörda aktörer i länet. Den enskilt viktigaste gruppen aktörer i detta sammanhang utgörs a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Rapport2014-12-Kommunal-klimatanpassning-fallstudie-från-Västmanland (1 MB)

 • Landsbygdsnytt augusti 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt augusti 2014 (438 kB)

 • Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland 2014-2020

  Det regionala utvecklingsprogrammet är en strategi för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Länsstyrelsen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram, RUP. Programmet ligger sedan till grund för regionala strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra rele ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Regionalt-utvecklingsprogram-popularversion-2014 (2 MB)

  Regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands län 2014-202 (706 kB)

 • Klimatstrategi för Västmanlands län

  Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning.

  I del A beskrivs fokusområden för arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-12-Klimatstrategi-for-Vastmanlands-land (3 MB)

 • Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2013/2014

  Under 2013 har det dokumenterats valpar i tre vargrevir i Västmanlands län. Dessa revir är Hedbyn, Kloten och Kölsta. Det har spårats och insamlats dna från fem revirmarkerande par, Hedbyn, Kloten, Kölsta, Färna och Gåsmyren Länet berörs av fem vargrevir, där två är helt inom länets gränser. Varg förekommer dock i hela Västmanlands län.

  Lodjursinventeringen har blivit lite eftersatt under vint ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport2014-13-Inventering-varg (474 kB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2014 - Västmanlands län

  Denna bostadsanalys är ett första steg på ett större arbete som kommer att ske på Länsstyrelsen under hösten. En djupare genomlysning av bostadsmarknadssituation har skett med hjälp av konsulter från WSP. Resultaten av den samt Länsstyrelsens analys kommer att presenteras i en rapport.

  Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgick 31 december 2013 till 259 054 invånare. Det är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys 2014 (914 kB)

 • Landsbygdsnytt maj/juni 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt maj_juni 2014 (486 kB)

 • Länsnytt 2014-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-2-webb (846 kB)

 • Lavar på kulturbyggnader

  Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet togs fram 2011 och gäller perioden 2011-2016. Programmet omfattar fyra lavarter; vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik.

  Syftet med den här inventeringen var att få en uppfattning om utbredningen av de fyra åtgärdsprogramsarterna samt rödlistade och andra intressanta lavar i Södermanlands, Väst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-02-Lavar-pa-kulturbyggnader (1 MB)