Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 411 träffar
 • Plan för tillsynvägledning för byggväsendet i Västmanlands län 2015-2017

  Länsstyrelsens och Boverkets uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Tillsynsvägledning innebär att ge råd och stöd. Länsstyrelsen ska även följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och återrapportera till Boverket.

  Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revidera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2015-08-Plan-tillsynsvagledning-byggvasendet-2015-2017 (259 kB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Västmanlands läns årsredovisning för 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Arsredovisning-2014 (2 MB)

 • Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2015

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) samt terrängkörningslagen (1975:1313).

  I miljötillsynsföror ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-03-Tillsynsplan-Miljobalken-Vastmanland-2015 (702 kB)

 • Guideprogram Västmanland 2015 nr 1

  Program för årets guidningar i Västmanlands natur och kultur. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Kulturreservat

  Guideprogram-2015 (2 MB)

 • Landsbygdsnytt mars 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt mars 2015 (445 kB)

 • Länsnytt 2015-1

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Lansnytt-2015-1-webb (1 MB)

 • Metodstudie rörande bekämpning av gul näckros, Nuphar lutea, i naturreservatet Asköviken-Tidö

  Varje länsstyrelse ansvarar, inom ramen för arbetet med skötsel och förvaltning av skyddade naturområden, för att regelbundet följa upp naturtillståndet i länets Natura 2000-områden, statligt bildade naturreservat och nationalparker (Naturvårdsverket 2010). I uppdraget ingår också att följa upp hur större skötselåtgärder som bekostas av anslaget för biologisk mångfald påverkar naturen i områdena. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport2015-01-metodstudie-gul-nackros (1 MB)

 • Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020

  Miljöövervakning är nödvändig för att följa tillståndet i vår vardagsmiljö och upptäcka långsiktiga förändringar hos olika miljöfaktorer. Det kan gälla allt från avrinning av näringsämnen från jordbruksmark och utsläpp av nya miljögifter, till fiskfaunan i vattendrag och vattenväxtfloran i sjöar. Vissa faktorer förändras – åtminstone enligt våra analysmetoder – långsamt eller inte alls, medan and ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2014-22-RMO-program-2015-2020-U-lan (4 MB)

 • Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

  Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-02-Tillsynsvagledningsplan-2015-2017 (452 kB)

 • Riktade sök efter gaddsteklar i Västmanlands län 2014

  Under 2014 undersöktes gaddstekelfaunan i fem trakter i Västmanlands län. Inventeringen utfördes genom riktade sök efter ovanliga steklar kopplade till sandig mark med gott om blåklocka och sandig mark med gott om fibblor. En fjärranalys hade identifierat fem trakter och totalt ca 30 lokaler.
  Under inventeringen påträffades flera arter med höga naturvärden. Pärlbi Biastes truncatus VU, en parasi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2015-06-Riktade-sok-efter-gaddsteklar_2014 (3 MB)

 • Journalföring, öronmärkning-Nötkreatur 2015

  Kortfattad information om reglerna vad gäller öronmärkning, journalföring och rapportering av nötkreatur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Smittskydd, Djurhållning

  Nöt 2015 (368 kB)

 • Journalföring, öronmärkning-Får 2015

  Kortfattad information om reglerna vad gäller öronmärkning, journalföring och rapportering av får/getter. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Öronmärkning-Får 2015 (376 kB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2008

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 30 vattendragslokaler 2008. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2009-37-Kiselalger2008 (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2009

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 13 vattendragslokaler 2009. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2010-26-Kiselalger2009 (1 MB)

 • Ensamkommande barns utbildning

  Hösten 2012 startade det regionala projektet ”Ensamkommande barn i Västmanlands län”. Projektets övergripande syfte är att utveckla mottagandet av ensamkommande barn i skolan.
  Som ett första steg i arbetet genomfördes hösten 2012 en kartläggning av nuläget i länet inom det aktuella området. Syftet med kartläggningen var:
  ? Att få en samlad bild av hur mottagandet av ensamkommande barn i skolan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Rapport2013-31-Ensamkommande-barns-utbildning (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2014

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 15 vattendragslokaler i slutet av augusti 2014. 14 av vattendragen är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2 och i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2015-04-Kiselalger-2014 (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2010

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 20 vattendragslokaler i slutet av augusti 2010. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2011-06-Kiselalger2010 (2 MB)

 • Rapport-2014-18 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län 2014-2018

  I Västmanlands län finns fasta stammar av både varg och lodjur, men även björn och kungsörnar ses regelbundet inom länets gränser. De senaste åren har även järvobservationer ökat söder om utbredningsområdet och enstaka järvar har spårats inom länets gränser.
  Rovdjursförvaltning innehåller kopplingar till många olika aspekter inom viltförvaltning, naturvård, djurhållning och regional utveckling. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport-2014-18 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län 2014-2018 (739 kB)

 • Summering av inventeringsresultat från MIA

  Uppföljningsarbetet i MIA är ett viktigt moment för att dels kvalitetssäkra och kontrollera att statusen i Natura 2000 områdena har tillräckligt god skötsel samt att över tid få fram nya områden i takt med att de uppfyller de kriterier som ställs. De åtgärder som utförts i MIA syftar i många fall att ligga till grund för att områden på sikt ska kunna klassas om till Natura 2000 habitat. För flera ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport2014-20_Summering_av_inventeringsresultat_fran_MIA (2 MB)

 • Inventering av vedskalbaggar på lind med sök- och plockmetod på sex lokaler i Västmanland

  Inom åtgärdsprogrammet för vedlevande skalbaggar på skogslind har många inventeringar gjorts med hjälp av fönsterfällor. Några av de arter som ingår i åtgärdsprogrammet hittades på ytterst få lokaler i dessa inventeringar. Vi har därför prövat en annan metod för att 1) se om arterna finns på några av de finaste lindlokalerna som finns i Västmanlands län, 2) se om andra metoder är effektivare för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-19-Inventering_av_vedskalbaggar_pa_lind_med_sok-och_plockmetod (1 MB)