Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 406 träffar
 • Länsnytt 2015-1

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Lansnytt-2015-1-webb (1 MB)

 • Metodstudie rörande bekämpning av gul näckros, Nuphar lutea, i naturreservatet Asköviken-Tidö

  Varje länsstyrelse ansvarar, inom ramen för arbetet med skötsel och förvaltning av skyddade naturområden, för att regelbundet följa upp naturtillståndet i länets Natura 2000-områden, statligt bildade naturreservat och nationalparker (Naturvårdsverket 2010). I uppdraget ingår också att följa upp hur större skötselåtgärder som bekostas av anslaget för biologisk mångfald påverkar naturen i områdena. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport2015-01-metodstudie-gul-nackros (1 MB)

 • Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020

  Miljöövervakning är nödvändig för att följa tillståndet i vår vardagsmiljö och upptäcka långsiktiga förändringar hos olika miljöfaktorer. Det kan gälla allt från avrinning av näringsämnen från jordbruksmark och utsläpp av nya miljögifter, till fiskfaunan i vattendrag och vattenväxtfloran i sjöar. Vissa faktorer förändras – åtminstone enligt våra analysmetoder – långsamt eller inte alls, medan and ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2014-22-RMO-program-2015-2020-U-lan (4 MB)

 • Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

  Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-02-Tillsynsvagledningsplan-2015-2017 (452 kB)

 • Riktade sök efter gaddsteklar i Västmanlands län 2014

  Under 2014 undersöktes gaddstekelfaunan i fem trakter i Västmanlands län. Inventeringen utfördes genom riktade sök efter ovanliga steklar kopplade till sandig mark med gott om blåklocka och sandig mark med gott om fibblor. En fjärranalys hade identifierat fem trakter och totalt ca 30 lokaler.
  Under inventeringen påträffades flera arter med höga naturvärden. Pärlbi Biastes truncatus VU, en parasi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2015-06-Riktade-sok-efter-gaddsteklar_2014 (3 MB)

 • Journalföring, öronmärkning-Nötkreatur 2015

  Kortfattad information om reglerna vad gäller öronmärkning, journalföring och rapportering av nötkreatur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Smittskydd, Djurhållning

  Nöt 2015 (368 kB)

 • Journalföring, öronmärkning-Får 2015

  Kortfattad information om reglerna vad gäller öronmärkning, journalföring och rapportering av får/getter. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Öronmärkning-Får 2015 (376 kB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2009

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 13 vattendragsokaler 2009. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2010-26-Kiselalger2009 (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2008

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 30 vattendragsokaler 2008. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2009-37-Kiselalger2008 (1 MB)

 • Ensamkommande barns utbildning

  Hösten 2012 startade det regionala projektet ”Ensamkommande barn i Västmanlands län”. Projektets övergripande syfte är att utveckla mottagandet av ensamkommande barn i skolan.
  Som ett första steg i arbetet genomfördes hösten 2012 en kartläggning av nuläget i länet inom det aktuella området. Syftet med kartläggningen var:
  ? Att få en samlad bild av hur mottagandet av ensamkommande barn i skolan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Rapport2013-31-Ensamkommande-barns-utbildning (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2014

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 15 vattendragsokaler i slutet av augusti 2014. 14 av vattendragen är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2 och i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av va ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2015-04-Kiselalger-2014 (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2010

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 20 vattendragsokaler i slutet av augusti 2010. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på k ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2011-06-Kiselalger2010 (2 MB)

 • Rapport-2014-18 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län 2014-2018

  I Västmanlands län finns fasta stammar av både varg och lodjur, men även björn och kungsörnar ses regelbundet inom länets gränser. De senaste åren har även järvobservationer ökat söder om utbredningsområdet och enstaka järvar har spårats inom länets gränser.
  Rovdjursförvaltning innehåller kopplingar till många olika aspekter inom viltförvaltning, naturvård, djurhållning och regional utveckling. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport2014-18-Forvaltningsplan-stora-rovdjur2 (739 kB)

 • Summering av inventeringsresultat från MIA

  Uppföljningsarbetet i MIA är ett viktigt moment för att dels kvalitetssäkra och kontrollera att statusen i Natura 2000 områdena har tillräckligt god skötsel samt att över tid få fram nya områden i takt med att de uppfyller de kriterier som ställs. De åtgärder som utförts i MIA syftar i många fall att ligga till grund för att områden på sikt ska kunna klassas om till Natura 2000 habitat. För flera ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport2014-20_Summering_av_inventeringsresultat_fran_MIA (2 MB)

 • Inventering av vedskalbaggar på lind med sök- och plockmetod på sex lokaler i Västmanland

  Inom åtgärdsprogrammet för vedlevande skalbaggar på skogslind har många inventeringar gjorts med hjälp av fönsterfällor. Några av de arter som ingår i åtgärdsprogrammet hittades på ytterst få lokaler i dessa inventeringar. Vi har därför prövat en annan metod för att 1) se om arterna finns på några av de finaste lindlokalerna som finns i Västmanlands län, 2) se om andra metoder är effektivare för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-19-Inventering_av_vedskalbaggar_pa_lind_med_sok-och_plockmetod (1 MB)

 • Länsnytt 2014-4

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-4-webb (781 kB)

 • Landsbygdsnytt november 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt november 2014 (383 kB)

 • Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013

  År 2013 genomfördes en heltäckande inventering av mosippa Pulsatilla vernalis i Västmanlands län. Inventeringens mål var att uppskatta antalet plantor vid varje lokal, bedöma lokalernas status samt avgöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att långsiktigt bevara arten i länet.

  Totalt besöktes 50 lokaler där det funnits mosippa förut. Vid 28 lokaler fanns mosippa fortfarande kvar. Totalt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013 (2 MB)

  Lokalredovisning (6 MB)

 • Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador

  Arbetet med att utreda och åtgärda föroreningsskador är en del av de arbetsuppgifter som åligger Länsstyrelsen att utföra. Genom att åtgärda mark- och vattenområden som är förorenade främjas utvecklingen av det goda och hållbara Västmanland. Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Programmet består av tre delar:
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2014-15-Regionalt-program-2015-2017 (2 MB)

 • Förorenade områden i ett förändrat klimat

  I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet val ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-19-Förorenade-områden-i-ett-förändrat-klimat (2 MB)