Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 388 träffar
 • Förorenade områden i ett förändrat klimat

  I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet val ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-19-Förorenade-områden-i-ett-förändrat-klimat (2 MB)

 • Landsbygdsnytt september 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Jakt och vilt, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk

  Landsbygdsnytt september 2014 (366 kB)

 • Länsnytt 2014-3

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet. I detta nummer har vi fokuserat på skogsbranden i Västmanland.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-3-webb (1 MB)

 • Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

  Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-2025 upprättas på uppdrag av regeringen. Den beskriver planerade infrastrukturåtgärder i Västmanlands län 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
  Länsplanens inriktning är at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Rapport2013-08-Lanstransportplan140526 (3 MB)

 • Jämförelse av rekommendationer för nybyggande vid vatten

  Syftet med rapporten är att jämföra rekommendationer för byggande vid vatten från samtliga länsstyrelser. Detta har gjorts genom att:
  • Undersöka tillämpningen av rekommendationerna inom länsstyrelserna, titta på vilka antaganden om havsnivåhöjning som används samt hur de olika rekommendationerna har motiverats.
  • Undersöka närmare hur rekommendationerna används av länsstyrelserna i Mälardals ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport 2014_8 Jämförelse av rekommendationer för nybyggnad vid vatten (517 kB)

 • Kommunal klimatanpassning - arbetssätt och behov

  Rapport är ett examensarbete gjord som ett uppdrag åt Länsstyrelsen, inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna anpassningen till ett förändrat klimat. För att detta arbete ska kunna ges en inriktning som är förankrad i de behov som föreligger behöver synpunkter samlas in och frågor ställas till berörda aktörer i länet. Den enskilt viktigaste gruppen aktörer i detta sammanhang utgörs a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Rapport2014-12-Kommunal-klimatanpassning-fallstudie-från-Västmanland (1 MB)

 • Landsbygdsnytt augusti 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt augusti 2014 (438 kB)

 • Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland 2014-2020

  Det regionala utvecklingsprogrammet är en strategi för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Länsstyrelsen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram, RUP. Programmet ligger sedan till grund för regionala strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra rele ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Regionalt-utvecklingsprogram-popularversion-2014 (2 MB)

  Regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands län 2014-202 (706 kB)

 • Klimatstrategi för Västmanlands län

  Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning.

  I del A beskrivs fokusområden för arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-12-Klimatstrategi-for-Vastmanlands-land (3 MB)

 • Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2013/2014

  Under 2013 har det dokumenterats valpar i tre vargrevir i Västmanlands län. Dessa revir är Hedbyn, Kloten och Kölsta. Det har spårats och insamlats dna från fem revirmarkerande par, Hedbyn, Kloten, Kölsta, Färna och Gåsmyren Länet berörs av fem vargrevir, där två är helt inom länets gränser. Varg förekommer dock i hela Västmanlands län.

  Lodjursinventeringen har blivit lite eftersatt under vint ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport2014-13-Inventering-varg (474 kB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2014 - Västmanlands län

  Denna bostadsanalys är ett första steg på ett större arbete som kommer att ske på Länsstyrelsen under hösten. En djupare genomlysning av bostadsmarknadssituation har skett med hjälp av konsulter från WSP. Resultaten av den samt Länsstyrelsens analys kommer att presenteras i en rapport.

  Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgick 31 december 2013 till 259 054 invånare. Det är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys 2014 (914 kB)

 • Landsbygdsnytt maj/juni 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt maj_juni 2014 (486 kB)

 • Länsnytt 2014-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-2-webb (846 kB)

 • Lavar på kulturbyggnader

  Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet togs fram 2011 och gäller perioden 2011-2016. Programmet omfattar fyra lavarter; vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik.

  Syftet med den här inventeringen var att få en uppfattning om utbredningen av de fyra åtgärdsprogramsarterna samt rödlistade och andra intressanta lavar i Södermanlands, Väst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-02-Lavar-pa-kulturbyggnader (1 MB)

 • Strategi - Alkohol, narkotika dopning och tobaksförebyggande arbete i Västmanland 2014-2016

  Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet är ett av flera viktiga folkhälsoområden. Det är också en viktig utvecklingsfråga för kommuner och län som ytterst handlar om hur vi vill att det ska vara att leva och bo i vårt län. Om vi tillsammans lyckas vända den negativa utvecklingen och minska de skadeverkningar som uppstår av bl a narkotikabruk, dopning, rökning och överdriven alkoholkonsu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport2014-07-Strategi-andt (367 kB)

 • Landsbygdsnytt april 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt april 2014 (358 kB)

 • Landsbygdsnytt februari 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt februari 2014 (444 kB)

 • Landsbygdsnytt mars 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Fiske, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt mars 2014 (386 kB)

 • Guideprogram vår och sommar 2014

  Ett program för vårens och sommarens naturguidningar i länet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  guideprogram-var-sommar-2014 (2 MB)

 • Tillsynsplan 2013

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken, lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), jaktlagen (1987:259) och terrängkörningslagen (1975:1313). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2013-02-Tillsynsplan-2013 (310 kB)