Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 420 träffar
 • Lyft näringslivet! Dokumentation från mötesplats Främja kvinnors företagande 2014-12-04

  I november 2012, arrangerade Länsstyrelsen en mötesplats med rubriken ”Vägar till ett dynamiskt näringsliv på lika villkor?” Där ställdes frågan hur vi i Västmanland gemensamt kan arbeta för lika villkor för kvinnor och män i företagandet och därmed arbeta för att stärka förnyelse, attraktionskraft och lönsamhet i länets näringsliv och länets attraktivitet. Avsikten var att identifiera vägar i Vä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Jämställdhet

  Rapport2015-07-Lyft-naringslivet-Vastmanland (1 MB)

 • Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014

  Denna rapport presenterar 2014 års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna har nu inventerat Mälarens fågelskär årligen i månadsskiftet maj/juni sedan 2005. Vi har använt samma metod och därför kan vi jämföra de olika årens resultat med varandra. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2015-05-Skarvar-och-fagelskar-i-Mälaren-2014 (2 MB)

 • Undersökning av växtplankton i 10 sjöar i Västmanlands län 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB genomfört växtplanktonundersökningar under 2014 i totalt 39 sjöar i de tre länen. Resultaten presenteras i tre länsvisa rapporter som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

  I Västmanlands län utfördes växtpl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport 2015:09 Växtplanktonrapport i 10 sjöar 2014 (1 MB)

 • Enkätundersökning om skador i gröda av stora betande fåglar (2012-2014)

  Stora betande fåglar, som tranor, svanar och gäss, kan orsaka stora skador i jordbruket. Skadorna orsakas av bete, men även nedtrampning. Många av dessa arter är fredade och därför betalar staten ersättning för de skador de orsakar. Endast ett fåtal rapporter om skador orsakade av stora betande fåglar har inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, trots att flera av arterna förekommer i hela ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Rapport 2015:10 Sammanställning Viltskador i gröda 2015 (872 kB)

 • Det civila samhället och integration: en översikt

  Länsstyrelsen har sedan 2014 i uppdrag att stärka den civila sektorns, alltså föreningslivets, roll i etableringen av nyanlända. Föreningslivet är redan nu en nyckelaktör i integrationsarbetet, något som inom regeringens integrationspolitik ska uppmärksammas och utvecklas.
  Ett led i uppdraget att stärka föreningslivets roll i nyanländas etablering är rapporten Det civila samhället och integratio ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Rapport 2015:12 Det civila samhället och integration - en översikt (427 kB)

 • Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2014/2015 - årsrapport 2015

  Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.
  Under inventeringssäsongen 2014/2015 har Länsstyrelsen först och främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur. Kontroller har dock utförts av flera obser ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport 2015:13 Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2014/2015 (1 MB)

 • Guideprogram Västmanland 2015 nr 2

  Program för årets guidningar i Västmanlands natur och kultur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Guideprogram sommar/höst 2015 (2 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2015 - Västmanlands län

  Västmanlands befolkning ökade förra året med över 2600 invånare. Antalet invånare i länet är nu 275 193 invånare. Stört befolkningsökning skedde i Västerås med 1573 invånare men av länets tio kommuner ökade samtliga.
  Bostadsmarknadsenkäten visar att det råder brist på små lägenheter i länets tätorter. Denna brist drabbar främst ungdomar och äldre i behov av små lägenheter. Även nyanlända flyktin ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland (1 MB)

 • Länsnytt 2015-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Länsnytt nr 2 2015 (1 MB)

 • Läget i länet - samhällsutveckling 2015-1

  ”Läget i länet - samhällsutveckling” är en kvartalsanalys som Länsstyrelsen i Västmanlands län publicerar fyra gånger per år.

  I kvartalsanalysen vill vi lyfta några av de faktorer som
  påverkar länets utveckling.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Boende, Om länet

  nr1_2015 (794 kB)

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Verksamhetsplan för 2015 (1 MB)

 • Året i korthet 2014

  Året i korthet 2014 är en kortversion av Länsstyrelsens årsredovisning för år 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Kortversion av årsredovisningen 2014 (1 MB)

 • Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren

  I detta faktablad redovisar Länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.
  Länsstyrelserna anser att:
  - Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).
  - Enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter (RH ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2014-16-Rekommendationer-grundlaggningsnivaer_Malaren_webb (802 kB)

 • 33 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2014

  Länsstyrelsen utför årligen elfisken på ett stort antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av vandringshinder och reglering, det vill säga en onaturlig variation i flödet.

  Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfiske är en bra metod för att samla information til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  Rapport2014-21-Elfiskerapport2014 (7 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Västmanlands läns årsredovisning för 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 (2 MB)

 • Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2015

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) samt terrängkörningslagen (1975:1313).

  I miljötillsynsföror ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-03-Tillsynsplan-Miljobalken-Vastmanland-2015 (702 kB)

 • Plan för tillsynsvägledning för byggväsendet i Västmanlands län 2015-2017

  Länsstyrelsens och Boverkets uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Tillsynsvägledning innebär att ge råd och stöd. Länsstyrelsen ska även följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och återrapportera till Boverket.

  Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revidera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2015-08-Plan-tillsynsvagledning-byggvasendet-2015-2017 (259 kB)

 • Guideprogram Västmanland 2015 nr 1

  Program för årets guidningar i Västmanlands natur och kultur. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Kulturreservat

  Guideprogram-2015 (2 MB)

 • Landsbygdsnytt mars 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt mars 2015 (445 kB)

 • Länsnytt 2015-1

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Länsnytt nr 1 2015 (1 MB)