Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 417 träffar
 • Det civila samhället och integration: en översikt

  Länsstyrelsen har sedan 2014 i uppdrag att stärka den civila sektorns, alltså föreningslivets, roll i etableringen av nyanlända. Föreningslivet är redan nu en nyckelaktör i integrationsarbetet, något som inom regeringens integrationspolitik ska uppmärksammas och utvecklas.
  Ett led i uppdraget att stärka föreningslivets roll i nyanländas etablering är rapporten Det civila samhället och integratio ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Rapport 2015-12 Det civila samhället och integration - en översikt (427 kB)

 • Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2014/2015 - årsrapport 2015

  Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.
  Under inventeringssäsongen 2014/2015 har Länsstyrelsen först och främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur. Kontroller har dock utförts av flera obser ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  inventeringsrapport u-lan 2015 (1 MB)

 • Guideprogram Västmanland 2015 nr 2

  Program för årets guidningar i Västmanlands natur och kultur. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Guideprogram sommar/höst 2015 (2 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2015 - Västmanlands län

  Västmanlands befolkning ökade förra året med över 2600 invånare. Antalet invånare i länet är nu 275 193 invånare. Stört befolkningsökning skedde i Västerås med 1573 invånare men av länets tio kommuner ökade samtliga.
  Bostadsmarknadsenkäten visar att det råder brist på små lägenheter i länets tätorter. Denna brist drabbar främst ungdomar och äldre i behov av små lägenheter. Även nyanlända flyktin ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland (1 MB)

 • Enkätundersökning om skador i gröda av stora betande fåglar (2012-2014) - sammanställning av svar från brukare i Västmanland

  Stora betande fåglar, som tranor, svanar och gäss, kan orsaka stora skador i jordbruket. Skadorna orsakas av bete, men även nedtrampning. Många av dessa arter är fredade och därför betalar staten ersättning för de skador de orsakar.
  Länsstyrelsen vill undersöka varför få skador rapporteras.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Sammanställning formulär Viltskador i gröda 2015 (872 kB)

 • Länsnytt 2015-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Länsnytt nr 2 2015 (1 MB)

 • Läget i länet - samhällsutveckling 2015-1

  ”Läget i länet - samhällsutveckling” är en kvartalsanalys som Länsstyrelsen i Västmanlands län publicerar fyra gånger per år.

  I kvartalsanalysen vill vi lyfta några av de faktorer som
  påverkar länets utveckling.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Boende, Om länet

  nr1_2015 (794 kB)

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Verksamhetsplan för 2015 (1 MB)

 • Året i korthet 2014

  Året i korthet 2014 är en kortversion av Länsstyrelsens årsredovisning för år 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Kortversion av årsredovisningen 2014 (1 MB)

 • Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren

  I detta faktablad redovisar Länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.
  Länsstyrelserna anser att:
  - Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).
  - Enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter (RH ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2014-16-Rekommendationer-grundlaggningsnivaer_Malaren_webb (802 kB)

 • 33 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2014

  Länsstyrelsen utför årligen elfisken på ett stort antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av vandringshinder och reglering, det vill säga en onaturlig variation i flödet.

  Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfiske är en bra metod för att samla information til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  Rapport2014-21-Elfiskerapport2014 (7 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Västmanlands läns årsredovisning för 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 (2 MB)

 • Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2015

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) samt terrängkörningslagen (1975:1313).

  I miljötillsynsföror ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-03-Tillsynsplan-Miljobalken-Vastmanland-2015 (702 kB)

 • Plan för tillsynsvägledning för byggväsendet i Västmanlands län 2015-2017

  Länsstyrelsens och Boverkets uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Tillsynsvägledning innebär att ge råd och stöd. Länsstyrelsen ska även följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och återrapportera till Boverket.

  Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revidera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2015-08-Plan-tillsynsvagledning-byggvasendet-2015-2017 (259 kB)

 • Guideprogram Västmanland 2015 nr 1

  Program för årets guidningar i Västmanlands natur och kultur. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Kulturreservat

  Guideprogram-2015 (2 MB)

 • Landsbygdsnytt mars 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt mars 2015 (445 kB)

 • Länsnytt 2015-1

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Länsnytt nr 1 2015 (1 MB)

 • Metodstudie rörande bekämpning av gul näckros, Nuphar lutea, i naturreservatet Asköviken-Tidö

  Varje länsstyrelse ansvarar, inom ramen för arbetet med skötsel och förvaltning av skyddade naturområden, för att regelbundet följa upp naturtillståndet i länets Natura 2000-områden, statligt bildade naturreservat och nationalparker (Naturvårdsverket 2010). I uppdraget ingår också att följa upp hur större skötselåtgärder som bekostas av anslaget för biologisk mångfald påverkar naturen i områdena. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport2015-01-metodstudie-gul-nackros (1 MB)

 • Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020

  Miljöövervakning är nödvändig för att följa tillståndet i vår vardagsmiljö och upptäcka långsiktiga förändringar hos olika miljöfaktorer. Det kan gälla allt från avrinning av näringsämnen från jordbruksmark och utsläpp av nya miljögifter, till fiskfaunan i vattendrag och vattenväxtfloran i sjöar. Vissa faktorer förändras – åtminstone enligt våra analysmetoder – långsamt eller inte alls, medan and ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2014-22-RMO-program-2015-2020-U-lan (4 MB)

 • Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

  Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2015-02-Tillsynsvagledningsplan-2015-2017 (452 kB)