Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Din sökning gav 381 träffar
 • Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland 2014-2020

  Det regionala utvecklingsprogrammet är en strategi för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Länsstyrelsen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram, RUP. Programmet ligger sedan till grund för regionala strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra rele ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Regionalt-utvecklingsprogram-popularversion-2014 (2 MB)

  Regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands län 2014-202 (706 kB)

 • Klimatstrategi för Västmanlands län

  Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning.

  I del A beskrivs fokusområden för arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-12-Klimatstrategi-for-Vastmanlands-land (3 MB)

 • Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2013/2014

  Under 2013 har det dokumenterats valpar i tre vargrevir i Västmanlands län. Dessa revir är Hedbyn, Kloten och Kölsta. Det har spårats och insamlats dna från fem revirmarkerande par, Hedbyn, Kloten, Kölsta, Färna och Gåsmyren Länet berörs av fem vargrevir, där två är helt inom länets gränser. Varg förekommer dock i hela Västmanlands län.

  Lodjursinventeringen har blivit lite eftersatt under vint ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport2014-13-Inventering-varg (474 kB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2014 - Västmanlands län

  Denna bostadsanalys är ett första steg på ett större arbete som kommer att ske på Länsstyrelsen under hösten. En djupare genomlysning av bostadsmarknadssituation har skett med hjälp av konsulter från WSP. Resultaten av den samt Länsstyrelsens analys kommer att presenteras i en rapport.

  Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgick 31 december 2013 till 259 054 invånare. Det är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys 2014 (914 kB)

 • Landsbygdsnytt maj/juni 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt maj_juni 2014 (486 kB)

 • Länsnytt 2014-2

  Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

  Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansnytt-2014-2-webb (846 kB)

 • Lavar på kulturbyggnader

  Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet togs fram 2011 och gäller perioden 2011-2016. Programmet omfattar fyra lavarter; vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik.

  Syftet med den här inventeringen var att få en uppfattning om utbredningen av de fyra åtgärdsprogramsarterna samt rödlistade och andra intressanta lavar i Södermanlands, Väst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport2014-02-Lavar-pa-kulturbyggnader (1 MB)

 • Strategi - Alkohol, narkotika dopning och tobaksförebyggande arbete i Västmanland 2014-2016

  Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet är ett av flera viktiga folkhälsoområden. Det är också en viktig utvecklingsfråga för kommuner och län som ytterst handlar om hur vi vill att det ska vara att leva och bo i vårt län. Om vi tillsammans lyckas vända den negativa utvecklingen och minska de skadeverkningar som uppstår av bl a narkotikabruk, dopning, rökning och överdriven alkoholkonsu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport2014-07-Strategi-andt (367 kB)

 • Landsbygdsnytt april 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt april 2014 (358 kB)

 • Landsbygdsnytt februari 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt februari 2014 (444 kB)

 • Landsbygdsnytt mars 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Fiske, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt mars 2014 (386 kB)

 • Guideprogram vår och sommar 2014

  Ett program för vårens och sommarens naturguidningar i länet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  guideprogram-var-sommar-2014 (2 MB)

 • Tillsynsplan 2013

  Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken, lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), jaktlagen (1987:259) och terrängkörningslagen (1975:1313). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2013-02-Tillsynsplan-2013 (310 kB)

 • 30 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2013

  Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på våra fiskbestånd. Länsstyrel ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2013-29-Elfiskerapport (2 MB)

 • Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016

  Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, de kommunala miljönämnderna/miljökontoren. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport2014-06-Tillsynsvagledningsplan-2014-2016 (327 kB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen i Västmanlands läns årsredovisning för 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Arsredovisning-2013 (2 MB)

 • Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2013

  en här rapporten redovisar bedömning av naturvärde, surhetsklass och ekologisk status för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag 2013. Syftet med provtagningen är att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag, att se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att få underlag för statusklassificering av bottenfauna utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

  Resul ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2013-30-Smadjur-i-vastmanlandska-vattendrag (5 MB)

 • Året i korthet 2013

  Året i korthet 2013 är en kortversion av Länsstyrelsens årsredovisning för år 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Kortversion av årsredovisningen 2013 (2 MB)

 • Lavar och luft i Västmanland – en uppföljning av lavfloran på träd mellan 1995 och 2013

  Lavar är känsliga för luftföroreningar och används ofta för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Undersökning av lavfloran ingår inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län och utfördes första gången 1995 och återinventeringar har gjorts 2001, 2007 och nu senast 2013.

  Syftet med undersökningen är att studera lavflorans utveckling på träd och vad förändringen av lavveget ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2014-05-Lavar-och-luft-Vastmanland-2013 (2 MB)

 • Hur går det för fåglarna i Västmanland? Länstrender 1998-2011 för arter och miljöindikatorer baserade på data från häckfågelrutter.

  I Länsstyrelsens miljöövervakning ingår sedan 1996 inventering av häckande fåglar på fasta rutter enligt nationellt erkända metoder. Arbetet sker i samverkan med andra län, Naturvårdsverket och Lunds universitet. Inventeringarna utförs av lokalt verksamma ornitologer, de flesta medlemmar i Västmanlands ornitologiska förening.

  Resultaten har nu analyserats genom beräkning av populationstrender ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2013-23-Faglar-i-Vastmanlandr (1 MB)