Villmyran - orkidéernas hemvist

Villmyrans naturreservat i Nordingrå består av en örtrik mossig granskogsmiljö i anslutning till själva myren Villmyran. I den skuggande granskogens svalka, bland blåsippsblad, linnea och harsyra, kan du möta den gracila skogsfrun och andra rara orkidéer uppstickande ur den fuktiga mossan.

Syftet med reservatet är att säkerställa och främja livsbetingelserna för områdets säregna örtflora med riklig förekomst av sällsynta orkidéer, bland annat skogsfrun. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Orkidéer och andra växter

I Villmyrans naturreservat växer många av de orkidéarter som man kan hitta i Höga Kusten. Skogsfrun förekommer rikligt men antalet varierar år från år. Besök gärna Villmyran men gör det varsamt så att inte dess orkidéer försvinner. Det finns en markerad stig, följ den så riskerar du inte att trampa ner några känsliga växter.

Ögonpyrola.

Vegetationen är artrik och här finns örter som har en sydlig utbredning i landet, till exempel skogssallat, skogsvicker och stor blåklocka. Orsaken till den rika floran kan vara att jorden berikas med kalk i underlaget i svackorna inom reservatet och att marken håller sig lagom fuktig och skuggad.

I den örtrika skogen i själva reservatet växer nattviol, skogsnycklar, spindelblomster, grönkulla, knärot, korallrot, vitpyrola, ögonpyrola och grönpyrola. Tidigast i maj blommar tibast och blåsippa. Skogsfrun blommar som regel i början av augusti.

Ängsnycklar.
Strax väster om reservatet har du Villmyran som är ett medelrikkärr där det bland annat förekommer ängsnycklar, myggblomster, tvåblad, brunag, knaggelstarr och tätört.

 Fakta Villmyran

Bildades: 1974
Storlek: 5,3 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Längst ut på Mjällomshalvön. Skyltning från E4:an till Norrfällsviken, strax innan skylt in på skogsbilväg.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga

Villmyran

Get Microsoft Silverlight