Omneberget - artrikt sydväxtberg

Växtligheten vid Omneberget uppmärksammades redan år 1705 i en avhandling av Erik Mickelsson Ström. Sedan dess har berget vunnit ryktbarhet som ett av Norrlands mest intressanta sydväxtberg med en rik och sydligt präglad flora.
Gärdsmyg.

Ett besök här i mitten av maj erbjuder en praktfull blomning av vit- och blåsippor till ackompanjemang av härlig fågelsång.

Syftet med reservatet är att bevara sydväxtbergets speciella vegetation i hammaren, rasmarken samt lundvegetationen och dess örtflora samt att med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka området. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Fåglar

Fågellivet är rikt på olika sångare och andra småfåglar. I fågelkören i maj och juni kan du höra gärdsmyg, grönsångare, svarthätta, nötväcka med flera. Både gråspett och mindre hackspett trivs här. I branten syns ofta korp och enstaka rovfåglar som seglar på uppvindarna.

Lavar och svampar

För den som är intresserad av mossor, svampar och lavar är Omnebergets lummiga lövskog intressant att utforska. Den för trakten ovanliga skriftlaven kan ses på grövre alar i området. På nedfallna lövträdsgrenar växer en vackert röd, kortskaftad skålsvamp, scharlakansröd vårskål, som har högt indikatorvärde för skyddsvärda lövträdsmiljöer. Den förekommer i områden med långvarig lövträdskontinuitet oftast på kalkhaltiga och näringsrika jordar. Den eftersträvar hög luftfuktighet med rörligt markvatten.

Sydväxtberg

En bergbrant som vetter mot norr nås sällan av solens strålar, medan en sydvänd sluttning fungerar som en solfångare och ger lä för de kalla nordvästliga vindarna. Det branta berget lagrar dessutom solvärme som strålar ut under natten. Snön försvinner tidigt på sydsidan och framför allt blir växtsäsongen lång under hösten.

Klimatet i sydbranten är betydligt gynnsammare för växtligheten genom högre medeltemperatur, speciellt under natten, och längre period utan frost jämfört med omgivningarna. Näringstillgången är god under stupet på grund av att det material som vittrar loss hamnar där. Ofta sipprar även grundvatten fram nedanför branten. Berget består för övrigt av nordingrågranit och stupet har bildats i skarven mellan granit och gabbro som finns söder om stupet.

Smånunneört.

Värmeälskande växter

Begreppet sydväxtberg innebär att det här trivs växter med en sydlig utbredning och att det ofta går att hitta sällsynta värmekrävande arter. Många av de växtarter som numera bara påträffas i sydväxtbergen, var troligen ganska vanliga i trakten för 6 000 år sedan i värmetidens Ångermanland. Några exempel är stor blåklocka, vårärt, skogstry, kungsljus, lönn och hassel.  

Under våren är marken översållad av vitsippor, blåsippor, smånunneört, underviol, vårärt och lundstjärnblomma. Rariteter är skogsknipprot, backdunört, tandrot, backvial och lövbinda.

Hasselbuskar

Den rika förekomsten av hassel och lönn är verkligen sevärd. De växer både på hyllor i stupet och i den vackra lunden nedanför. Under värmetiden fanns hassel allmänt i mellannorrland. När klimatet försämrades kunde hasselbuskar klara sig kvar i sydväxtberg där klimatet var gynnsamt. Nu när klimatet blivit varmare igen kan hasseln åter sprida sig.


 Fakta Omneberget

Bildades: 1992
Storlek: 29 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Åk till Nordingråvallen, sen kör du mot Norrfällsviken, parkera vid Omnebadet.
Reservatskarta
Service: Parkering, informartionsskyltar, stigslinga, torrtoalett, badplats, vindskydd, utsiktsplats

Omneberget

Get Microsoft Silverlight