Högklinten - milsvid utsikt över världsarvet Höga kusten

Det 281 meter höga berget Högklinten är en fantastisk plats att se och uppleva världsarvet Höga kusten på. Härifrån har man milsvid utsikt, från Örnsköldsvik i norr ner mot Härnösand i söder. Vid klart väder framträder högsta kustlinjen tydligt på bergshorisonten i norr och väster.

På berget dominerar fin hällmarksskog med gamla krumma "bonsai-tallar". Här finns flera stora klapperfält som har bildats genom vågornas svallning mot vad som längre tillbaka i tiden varit havsstränder. Landhöjningen har sedan gjort att vi idag hittar dem högt ovan dagens havsnivå. Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor.

Syftet med skyddet är att långsiktigt bevara värdefulla naturmiljöer och att bevara Högklintens höga värde för friluftsliv. Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten med goda möjligheter att se, uppleva samt få information om bergets naturvärden samt om landhöjningen och dess betydelse i formandet av landskapet.

Klapperfälten

Högklintens syd- och ostsluttningar har varit mycket exponerade för havets krafter. Här hittar vi ett flertal klapperfält som bildats under Östersjöns alla stadier efter den senaste istiden: de över 25 meter har formats av Littorinahavet, över 150 meter av Ancylussjön och över 250 meter av Yoldiahavet. Exempel på det senare finns 300 meter söder om toppen, knappt 260 meter över havet. Det räknas som ett av världens högst belägna klapperfält. Att det ligger så högt betyder att det har bildats långt tillbaka i tiden, uppskattningsvis för mer än 9 000 år sedan.

Högklinten består till största delen av rosa nordingrågranit, som är en typ av rapakivigranit. Att klapperfälten mestadels utgörs av just nordingrågranit, och att blocken och stenarna ofta är relativt kantiga, indikerar att materialet endast har transporterats korta sträckor av inlandsisen och sannolikt har sitt ursprung på berget. Många av klapperfälten har tydliga strandvallar, en gång i tiden formade av havet.

Drakgrottan.
 

Grottorna

I bergets branta norrsluttning finns ett tiotal grottor. Däribland "Drakgrottan" knappt 100 meter väster om bergets topp och "Stora grottsalen" drygt 500 meter längre österut. Den senare är sannolikt en av landets största grottsalar sett till golv-takarealen, som här är närmare 600 kvm. Besökaren ska dock vara medveten om att takhöjden i denna "grottsal" endast uppgår till någon halvmeter!

Hällmarksskogen

Hela naturreservatet är starkt svallat av havsvågor och domineras av hällmarker. Mer produktiv skogsmark finns endast på mindre ytor på en sammanlagd areal av inte mer än ett par hektar. På hällmarkerna dominerar tall, med inslag av gran, björk och asp. Den mänskliga påverkan har överlag varit låg och det finns gott om flerhundraåriga krumma tallar och senvuxna granar. Området bedöms vara värdefullt för värmeälskande insekter knutna till tallved.


 Fakta Högklinten

Bildades: 2008
Storlek: 78 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Väster om Mjällomcirka, 10 kilometer nordost om Nordingrå. Kommer du körande på vägen från Nordingrå svänger du av till vänster en knapp kilometer före affären och bensinmacken i centrala Mjällom. Cirka 400 meter in på den grusväg du nu kör på är det dags att svänga vänster igen. Efter ytterligare en halv kilometer når du ett sandtag som också fungerar som parkering.     Reservatskarta
Service:
parkering, informationstavla

Högklinten

Get Microsoft Silverlight