Vindkraft 

Nationella långsiktiga mål vad gäller landets energiförsörjning är att all energi inom en snar framtid måsta produceras av förnybara energikällor. I detta sammanhang spelar naturligtvis vindbruket en stor roll.

I början av 2000-talet satte riksdagen som planeringsmål att el producerad av vindkraft ska uppgå till omkring 10 TWh år 2010. Vindbruket i Västernorrland län bör enligt dessa målbeskrivningar producera motsvarande drygt 245 GWh av denna energi. Energimyndigheten föreslår i dag en kraftigare utbyggnad av vindbruket. En nivå på 30 TWh förordas att uppnås till år 2020. Det betyder att antalet vindkraftverk i Sverige behöver öka till 3000 – 6000 stycken beroende på effekt. Någon regional fördelning av det nya planeringsmålet är ännu inte gjord.

Ett nationellt planeringsmål ger signaler om hur omfattande vindkraftsetableringar som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen. Planeringen sker i kommunen genom att potentiella områden för en vindkraftsutbyggnad identifieras och presenteras i en översiktsplan. I Västernorrlands län har flertalet kommuner med hjälp av ett särskilt planeringsstöd och i många fall med hjälp av mellankommunalt samarbete upprättat vindbruksplaner.