Översiktsplanering 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som visar lämplig mark- och vattenanvändning och vägleder byggandet i kommunen. Översiktsplanen visar i övrigt vilka allmänna intressen som finns i form av befintliga natur- och kulturvärden, resurser för exploatering med bostäder, industri och turism. Den visar slutligen anspråk på markutnyttjande från olika statliga och kommunala förvaltningsgrenar.

En översiktsplan är ett dokument som tydligt ska visa en samlad politisk bedömning av olika kommunala och statliga intressen. Översiktsplanen kan till exempel visa var i kommunen som bostadsbebyggelse kan utvecklas och hur den ska placeras i förhållande till en järnväg, kulturminnen eller industrier.

Översiktsplanen ska samtidigt bedöma var små och stora rekreationsområden ska finnas för framtiden. Den kommunomfattande översiktsplanen kan fördjupas för delar av kommunen. När detta sker kallas det en fördjupad översiktsplan.

I en fördjupning är detaljeringsgraden högre än i den kommuntäckande översiktsplanen. I översiktsplanen ska det också finnas en strategisk miljöbedömning som säkrar att översiktsplanen medverkar till en hållbar utveckling.

En väl genomarbetad och politiskt förankrad översiktsplan anger viljeinriktningen för kommunens utveckling och påverkar beslut som kommunen själv fattar inom många kommunala verksamhetsområden, särskilt i fråga om detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen har också stor betydelse när regeringen, länsstyrelsen, vissa domstolar och övriga statliga verk avgör olika frågor som berör en kommun. Den visar då hur viktiga avvägningsfrågor betraktas lokalt. Att stat och kommun är överens är viktigt för att ge översiktsplanen den styrka som behövs för vägledning för senare statliga eller kommunala beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen beaktas när bland annat miljödomstolen avgör ärenden.

Genom plan- och bygglagen är det bestämt att kommunfullmäktige ska ompröva översiktsplanen minst en gång under varje politisk mandatperiod.

Om fullmäktige anser att översiktsplanen är inaktuell bör en ny översiktsplan tas fram, om man anser att översiktsplanen är aktuell beslutar man om en så kallad ”aktualitetsförklaring” och planen gäller då ytterligare fyra år. Översiktsplanen är inte formellt bindande utan får frångås.

Sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen ska minst en gång under en mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för en kommuns översiktsplans aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. 

Länsstyrelsen Västernorrland lämnade i juni 2014 en sammanfattande redogörelse för alla länets kommuner. Redogörelsen består av tre delar. Du finner materialet under fliken Planeringsunderlag.

Kontakta oss

David Forslund
Planhandläggare med ansvar för havsplanering
david punkt forslund snabela lansstyrelsen punkt se¤david punkt forslund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349310
070-1902587
Frida Säwe
Planhandläggare
frida punkt sawe snabela lansstyrelsen punkt se¤frida punkt sawe snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349205
072-5466194
Thomas Steinwall
Planhandläggare
Thomas punkt Steinwall snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Steinwall snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349218
070-2750640
Alicja Svensson
Planhandläggare
Alicja punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Alicja punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349234
Åsa Björn
Planhandläggare
asa punkt Bjorn snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Bjorn snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349288
070-1903811