Översiktsplanering

När kommunen tar fram en ny översiktsplan deltar länsstyrelsen i arbetet genom att bevaka statliga intressen och mål av olika slag. Det kan handla om hälso- och säkerhetsaspekter, riksintressen, miljökvalitetsnormer och mellankommunal samordning.
Indalsälvens delta

Länsstyrelsen bevakar statliga intressen och ger råd

När kommunen tar fram en ny översiktsplan fungerar länsstyrelsen som statens företrädare. Det innebär att vi tar tillvara och samordnar statliga intressen och för dialog med berörda statliga myndigheter om planarbetet. De synpunkter som kommer in från statliga myndigheter sammanställer vi i ett samlat yttrande till kommunen. Vi lämnar samtidigt råd om översiktsplanen utifrån den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom länsstyrelsen.

Vid samrådet bevakar vi särskilt att översiktsplanen redovisar:

  • Allmänna intressen och anspråk på markens användning.
  • Kommunens syn på bebyggelseutvecklingen
  • Miljö- och riskfaktorer.
  • Hur riksintressen tillgodoses.
  • Hur miljökvalitetsnormer tillgodoses.
  • Hur frågor som är gemensamma för flera kommuner samordnas.
  • Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kontakta din kommun om du har frågor om kommunens översiktsplan.

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Vid kommunens utställning av planen lämnar vi ett så kallat granskningsyttrande. Yttrandet bifogas den slutgiltiga versionen av kommunens översiktsplan, och av yttrandet ska det framgå om staten och kommunen är överens om den markanvändning som visas. Om länsstyrelsen inte har godtagit översiktsplanen i en viss del ska det tydligt framgå, eftersom att det kan få betydelse i senare prövningar.

Sammanfattande redogörelse

Varje mandatperiod lämnar vi en sammanfattande redogörelse över kommunernas översiktsplaners aktualitet. Redogörelsen innehåller våra synpunkter i fråga om allmänna och mellankommunala intressen som kan ha betydelse i översiktsplaneringen. Kommunen kan också begära en sammanfattande redogörelse när ett arbete med en ny översiktsplan inleds.

I juni 2014 lämnade vi den senaste sammanfattande redogörelsen för alla länets kommuner. Redogörelsen består av tre delar:

  • Rapporten Aktuellt underlag för översiktsplanering, Västernorrlands län 2014.  Rapporten redovisar regionala strukturer, aktuella planeringsfrågor och statliga intressen. Här har vi försökt bryta ner fokusområden från den regionala utvecklingsstrategins till förslag på lämpliga frågor att hantera i översiktsplaneringen.
  • En kommunspecifik bedömning av gällande översiktsplaner med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg. (Bedömningarna hittar du till höger)
  • En lista över planeringsunderlag utifrån sakområden.

Mer information om översiktsplanering hittar du på Boverkets kunskapsbank >> 

Nu finns en sammanställning över de planeringsunderlag och vägledningar som kan användas i kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.