Samhällsplanering och kulturmiljö

Tinget i Örnsköldsvik

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

" " 

Sökbara bidrag och stöd

>  Stöd till solceller (Energimyndigheten)

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

> Kulturmiljöbidrag

Bidrag för vård och information kopplat till kulturhistoriskt intressanta miljöer. Även kunskapsunderlag, exempelvis inventeringar och kulturmiljöprogram.

> Stöd för renovering och energieffektivisering

Stöd till fastighetsägare som renoverar och energieffektiviserar hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Stödet börjar gälla från den 1 oktober 2016.

> Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet syftar till byggnation av hyresrätter och studentbostäder och är sökbart från den 15 november 2016. Stödet är tidsbegränsat och gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017 och ska gå till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund.

> Stöd till bostäder för äldre

Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre, då det idag råder brist på äldreboenden i många kommuner. Stödet är retroaktivt från 1 januari 2016 och kan sökas från 15 november 2016.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" " 

 Content Editor

Karta. Historiska besöksmål

 Nyhetsbrev

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer