Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Du kan också söka efter ämnesområde, år och typ av publikation i rutorna till höger.

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan. Filer öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 402 träffar
 • Trysunda - Världsarvets pärla

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (688 kB)

 • Smitingen-Härnöklubb

  Folder för Smitingen-Härnöklubb naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Jämtgaveln - brandpåverkad naturskog

  Folder för Jämtgavelns naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (678 kB)

 • Helvetesbrännan - väglös vildmark

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsrapport 2013 för RMÖ i Västernorrlands län

  Detta är en del i den årliga verksamhetsberättelsen av den regionala miljöövervakningen (RMÖ) i Västernorrlands län.

  Rapporten ska försöka beskriva vad som gjorts under året (och inte gjorts), hur den utfördes samt vem som utfört arbetet. Den som läser rapporten ska enkelt kunna se vilka undersökningar som gjorts i länet, var dessa utförts osv.

  Dokumentationen är en viktig del i kvalitets ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Mottagande och etablering av nyanlända (META) 2013

  För andra året i rad har Länsstyrelsen riktat en enkät, META 2013, till landets samtliga kommuner för att undersöka hur mottagandet och etableringen av nyanlända fungerar.

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (1 MB)

 • Ekologiskt lantbruk nr 1 2014

  Ur innehållet: Ekologiskt lantbruk under 18 år Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (9 MB)

 • Regionalt serviceprogram 2014-2018

  Länsstyrelsen Västernorrland har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014 – 2018. Tillväxtverket har lämnat närmare anvisningar och riktlinjer. Programmet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 mars 2014 och genomföras från och med den 1 april 2014.

  Erfarenheter och kunskaper från föregående serviceprogram, 2010 – 2013, och från projektet Hå ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Företagsstöd, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation

 • Marin dykinventering av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län

  I Västernorrlands län pågår ett aktivt arbete med att identifiera och kartlägga marina värdefulla miljöer. Kunskapen har ökat markant under senare år men fortfarande finns behov av inventeringar för att öka kännedomen om länets miljöer under vattenytan.
  Det här är en rapport från 2013 års dykinventeringar av vegetationsklädda bottnar längs Grundsundakusten, i Omnefjärden samt runt Hemsön och Söd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (13 MB)

 • Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten

  Det här är en rapport över den kustfågelinventering som genomfördes 2013 för följa upp den indikator som tagits fram för kustfågel inom BSPA Höga Kusten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Vår samlade verksamhet under 2013 redovisar verksamhetskostnader på 195 miljoner kronor och 195 årsarbetskrafter, vilket är en minskning av kostnaderna med cirka 2 miljoner kronor och en ökning av årsarbetskrafter med cirka 10 årsarbetskrafter jämfört 2012. Kostnaderna och årsarbetskrafterna inom den verksamhet som finansieras med förvaltningsanslag har ökat medan viss egenledd projektverksamhet ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning i Gaviksfjärden, Västernorrlands län

  Miljöövervakning är långsiktigt återkommande systematiska undersökningar som ger information om förändringar i miljötillståndet. Miljöövervakning är en integrerad del och en förutsättning för det svenska miljöarbetet. Den regionala miljöövervakningen i Västernorrland finns dokumenterat i ett länsprogram och omfattar totalt nio olika programområden (Olofsson 2009). Ett av dessa nio programområden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (7 MB)

  Beställ publikation

 • Mottagande och etablering av nyanlända (META 2012)

  Under 2012 genomfördes en ny satsning inom länsstyrelsen, där 21 länsstyrelser gick samman i en rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagande och etablering av nyanlända ser ut i Sveriges kommuner. Enkäten som skickades ut omfattade många olika områden i mottagandet och etableringen av nyanlända, vilka tillsammans ger en bra bild av hur situationen i landet och i kommunerna ser ut. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013

  Länsstyrelsernas nationella tillsyn över kameraövervakningen fokuserande 2013 på gallerier/köpcentrum och dess verksamheter. Vid tillsynen uppmärksammades särskilt om man filmar otillåtna utrymmen samt om upplysningsplikten följs. Antalet tillsynsobjekt varierar mellan länsstyrelserna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

  Ladda hem (319 kB)

  Beställ publikation

 • Utsläpp till luft från fasta anläggningar 2012

  Denna sammanställning har gjorts för att kartlägga luftutsläpp från punktkällor i Västernorrlands län och baseras på de uppgifter som företag redovisat i 2012-års miljörapport. Uppgifterna berör de anläggningar som är tillståndspliktiga och redovisar utsläpp till luft.

  År 2007 införde Naturvårdsverket en ny föreskrift om miljörapport (NFS 2006:9) som innehöll flera betydande förändringar jämf ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Landsbygden nr 1 februari 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • Högt möter lågt

  Kvarkenrådet har tillsammans med världsarvskommunerna, Länsstyrelsen Västernorrland, Forststyrelsen och Österbottens förbund de senaste två åren drivit Botnia-Atlantica projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”. Projektet avslutas nu med publikationen ”Högt möter lågt”, där nya världsarvsambassadörer kommer till tals. Projektets aktiviteter presenteras och läsarna får ta del ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (8 MB)

 • Översvämningskartering längs Gådeån

  SMHI har av Länsstyrelsen i Västernorrland fått en beställning av en detaljerad översvämningskartering längs Gådeån, Härnösands kommun, för sträckan övre Gussjön till utloppet i Södra Sundet, Bottenhavet.

  Resultatet illustreras med kartor med översvämningszoner inklusive beskrivningar av tillvägagångssätt och indata enligt denna rapport.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (3 MB)

 • Där vatten hade verkan - Kulturlämningar vid vatten

  Under åren 2011-2012 har länsstyrelsen Västernorrland drivit projektet Kulturlämningar vid vatten, angående lämningar med anknytning till vattenverksamhet. Projektet drogs igång med anledning av att Vattendelegationen beslutat om åtgärdsplaner för att uppnå god ekonomisk status på vattendragen i Västernorrland. Detta skulle medföra att vattenvårdsarbetena skulle komma att öka och då de allra fles ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (11 MB)

  Beställ publikation

 • VIS-VAA Nyhetsbrev 4

  Det här är projektets fjärde nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden augusti-december 2013. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (1 MB)