Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa den du är intresserad av.

Träffar per ämne

Är du osäker på vad publikationen heter, men vet inom vilket område den tillhör kan du söka per ämne. Klickar du exempelvis på Djur & natur kommer en undermeny fram. Klicka på något i undermenyn och alla publikationer som hör till kommer fram i mittenspalten.

Träffar per publikationstyp

Här kan du välja att söka på den typ av publikation du letar efter, till exempel nyhetsbrev.

Träffar per år

Vill du veta vilka publikationer som gjorts under ett visst år kan du välja årtalet.

Mer information om du klickar på rubrikerna

Klicka på publikationens rubrik för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan. Filer öppnas i nytt fönster.

Beställa publikation

Om du inte har möjlighet att ladda ner eller skriva ut publikationen själv kan du istället beställa den publikation du vill ha. Att beställa 1 publikation är gratis. Glöm inte att ange vilken publikation du vill beställa och till vilken adress den ska skickas.

Din sökning gav 501 träffar
 • Uttern i Västernorrland. Resultat från barmarksinventeringar 1989-2015

  Barmarksinventeringar av utter i Västernorrlands län utfördes första gången höstarna 1989 och 1990. Under inventeringen hittades säkra spår efter utter vid 106 av de 754 besökta lokalerna. Detta motsvarar en relativ täthet på 14 procent av lokalerna med säker utterförekomst. Samtliga lokaler med utterspår återfanns då i inlandet.

  Vid återinventeringen som gjordes hösten 2002 och 2003 inventera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Uttern i Västernorrland (2 MB)

  Beställ publikation

 • Allvarlig miljöskada - Redovisning av tillsynsprojekt

  Länsstyrelsen Västernorrland har arbetat med ett tillsynsprojekt om reglerna kring allvarlig miljöskada i 10 kap. miljöbalken.

  I föreliggande rapport med bilaga redovisas projektet och dess resultat samt erfarenheter i enlighet med Naturvårdsverkets mall för redovisning av tillsynsprojekt.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Allvarlig miljöskada - Redovisning av tillsynsprojekt (947 kB)

 • En digital agenda för Västernorrland 2014-2020

  Bakgrunden till Västernorrlands regionala agenda är att regeringen den 6 oktober 2011 presenterade en nationell digital agenda för Sverige med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att den nationella digitala agendan ska kunna förverkligas framhölls att den behöver omvandlas till regionala agendor som beskriver hur man ska använda IT som ett ve ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Västernorrlands digitala agenda (371 kB)

 • Inventering av potentiella lokaler för större barkplattbagge Ångermanland 2014

  Denna rapport är en redovisning av en inventering av den hotade arten större barkplattbagge, en art upptagen inom art-och habitatdirektivet som även fått ett eget åtgärdsprogram i Sverige. Urvalet av inventerade lokaler baseras på beståndsdata från Holmenskog och utgår från ett landskapsekologiskt perspektiv.
  Inventeringen företogs sommaren 2014 i norra och mellersta delarna av Örnsköldsviks kom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av potentiella lokaler för större barkplattbagge Ångermanland 2014 (7 MB)

 • Läget i Västernorrland - april 2016

  Ett nyhetsbrev från Enheten för regional utveckling som tar upp nyheter inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

  I detta nummer:
  Företagen i Västernorrland har hög konkurrenskraft
  Det går bra för länets företag! Länets konkurrenskraft har ökat i flera branscher och i olika typ ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Läget i Västernorrland - april 2016

  Prenumerera >>

 • Lavar på kulturved Ångermanland 2015

  Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv samt övriga ekosystemrelaterade miljömål. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar också till att uppnå det internationella målet om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus liksom den europeiska strategin för att uppn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Lavar på kulturved i Ångermanland (7 MB)

 • Lavar på kulturved Medelpad 2014

  Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv samt övriga ekosystemrelaterade miljömål. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar också till att uppnå det internationella målet om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus liksom den europeiska strategin för att uppn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Lavar på kulturved i Medelpad (4 MB)

 • Föräldrastöd i Västernorrland - april 2016

  Nyhetsbrev nr 2 fokuserar extra på insatser för familjer med invandrarbakgrund samt hur ideella organisationers arbetar med föräldrastöd.

  Flera spännande utbildningar och konferenser är på gång nu i april. Ideella organisationer och kommuner har även möjlighet att söka bidrag inom integrationsområdet. Länsstyrelsen kan fördela drygt 1,5 miljoner kronor under 2016. Ansök senast den 9 maj!

  Ny ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Föräldrastöd i Västernorrland - april 2016

  Prenumerera >>

 • Sammanställning över vägar och gator 2016-2017

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län upprättar enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Västernorrlands län.

  I denna sammanställning redovisas:

  I. Allmänna föreskrifter och upplysningar med bruttoviktstabeller
  II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Författningar

  Sammanställning över vägar och gator 2016-2017 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Handlingsplan: Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

  Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet

  Handlingsplan: Jämställdhet och jämställdhetsintegrering (890 kB)

 • Klimatanpassning i Västernorrland - april 2016

  Prenumerera på nyhetsbrevet och få information om bland annat de åtgärder som finns i handlingsplanen för klimatanpassning. Nyhetsbrevet ska bidra till arbetet för att skapa ett robust Västernorrland som anpassar sig till de konsekvenser och tar hand om de fördelar ett förändrat klimat för med sig. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatanpassning i Västernorrland - april 2016

  Prenumerera på nyhetsbrevet

 • Strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Strategi för jämställdhetsintegrering 2014-16 (1 MB)

 • Landsbygden nr 2 april 2016

  I nummer 1 av Landsbygden 2016 kan du läsa om:

  • Ledare: Ett år går fort
  • Vad är en fullständig tvärvillkorskontroll?
  • Nu är det dags för SAM-ansökan
  • Kompensationsstödet bidrar till att bevara landsbygden
  • Skriv arrendeavtal
  • Rådgivning som lantbrukare och miljön tjänar på!
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Landsbygden april 2016 (534 kB)

 • Luftrapport 2014

  Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer varje år de luftutsläpp som sker från Västernorrlands fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Utsläppssiffror är inhämtade från de miljörapporter som årligen lämnas in av bolagen.

  När det gäller inhämtade uppgifter om koldioxidutsläpp är det främst sådana som verifierats och rapporterats till det svenska registret för handel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Luftrapport 2014 (780 kB)

  Beställ publikation

 • SKOP-undersökning om syn på kultur och kulturarv

  Under februari 2016 frågade SKOP cirka 500 västernorrlänningar om hur de ser på kultur och kulturarv. Resultatet visar att tillgänglighet, möjlighet till eget skapande och samverkan mellan olika kulturer är viktiga anledningar till att delta i aktiviteter inom kultur- och kulturarvsområdet.

  Hög kvalitet och ett utbud för unga har också stor betydelse för människors val att ta del av olika kul ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  SKOP-undersökning om syn på kultur och kulturarv (1 MB)

 • Samhällsorientering för nyanlända 2016

  Deltagandet i samhällsorienteringen är högt, cirka 74 - 83 procent av målgruppen i etableringen får samhällsorientering. 99 procent av de svarande kommunerna tillhandahåller samhällsorientering. Där samhällsorientering inte ges planerar kommunerna för start eller nystart.

  Kvalitén rapporteras överlag vara god, men det finns ett fortsatt behov av processtöd för att underlätta samverkan mellan k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Samhällsorientering för nyanlända 2016 (2 MB)

 • Natura 2000

  Natura 2000 är ett europeiskt ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. I dessa naturområden ska särskilt utpekade naturtyper, växt- och djurarter bevaras. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att deras naturvärden bevaras för framtiden.

  Skapandet av Natura 2000 är EU:s viktigaste strategi för att bevara biologisk mångfald i unionen. Sveriges bidrag ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Natura 2000 (99 kB)

  Beställ publikation

 • Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007

  Länsstyrelsen har enligt 26 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade tillsyn över LSS - verksamheten i länet. Länsstyrelsen skall härvid följa socialnämndernas tillämpning av LSS och även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL - Västernorrlands län 2006 och 2007 (61 kB)

  Beställ publikation

 • Fria vandringsvägar

  Den här rapporten har tagits fram i samverkan mellan länsstyrelserna i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten)
  och Östergötlands län, till följd av ett regeringsuppdrag som tilldelats myndigheterna (regeringsuppdrag 51a).

  Myndigheternas uppdrag har varit att genomföra projekt som syftar till att ta fram en modell för arbetet med restaurering av vattendrag och omprövning av vattendomar för att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Fria vandringsvägar (2 MB)

  Bilaga 1 Söderköpingsån del 1 (2 MB)

  Bilaga 1 Söderköpingsån del 2 (7 MB)

  Bilaga 2 Ljusnan (188 kB)

  Bilaga 3 Delrapport juridik (1 MB)

  Bilaga 4 Goda exempel (3 MB)

  Bilaga 5 Enkätsammanställningar (1 MB)

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2015

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet och detta ger stora fördelar i arbetet med att verka för en hållbar utveckling genom att länsstyrelsen inom sig överblickar såväl utvecklings- som bevarandeperspektiv.

  Länsstyrelsen bedriver sitt utvecklingsarbete i nära samverkan
  med länets kommuner, landstinget, näringslivet, akademin och den civila sekt ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2015 (2 MB)

  Beställ publikation