Sattelitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län

Löpnummer:
2013-05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-624x
Publicerad:
2013
Sidantal:
68
Rapporten beskriver arbetet och resultaten inom delprogrammet "Satellitbaserad övervakning av våtmarker". Delprogrammet ligger under den regionala miljöövervakningens programområde "Våtmark" och syftar till att övervaka markanvändningsbetingade vegetationsförändringar på öppna myrar. Med hjälp av att jämföra satellitdata från två olika tidpunkter har ökad biomassa/igenväxning mätts.
Kommentar: