Planeringsunderlag för restaurering och skötsel av våtmarker i odlingslandskapet – Västernorrlands län

Löpnummer:
1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publicerad:
2008
Sidantal:
52
Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen och täcks idag av 9 miljoner hektar våtmarker vilket motsvarar ungefär en femtedel av landytan (Naturvårdsverket 2005a).

Eftersom våtmarker innefattar de naturtyper som utgör gränszonen mellan land och vatten är de också artrika och viktiga för en mängd olika organismer, bland annat fåglar, grod- och kräldjur , kräftdjur, spindlar, växter och insekter.

Till våtmarker räknas således en mängd olika habitat som till exempel kärr, mossar, strandängar vid sötvatten eller hav, gamla slåttermyrar, sumpskogar, källor, deltan eller naturliga översvämningsmarker. Till våtmarker räknar man också i vissa sammanhang småvatten som gölar eller dammar.
Kommentar: