GIS och kartor

En betydande del av den information som hanteras inom länsstyrelsen kan knytas till en geografisk position. De datoriserade systemen för att hantera sådan lägesanknuten information kallas Geografiska informationssystem (GIS) och har kartan som utgångspunkt för att låta användaren söka, analysera och presentera geografisk information.
Karta över Västernorrland

GIS-användningen hos oss

Användningen av GIS är ett viktigt stöd för de olika verksamheternas dagliga arbete hos oss på länsstyrelsen. Huvuddelen av den geografiska informationshanteringen består av att söka reda på en position, att ta reda på vilka förhållanden som råder på en viss plats, att studera omgivningarna för en händelse/ärende, att mäta avstånd, att markera ärenden på kartan eller att foga kartutsnitt till dokument. WebbGIS är ett så kallat ”tittskåp” som används för att lösa dessa arbetsuppgifter. För mer avancerade GIS-uppgifter använder vi ESRIs ArcGIS Desktop.

Våra karttjänster

Länsstyrelsen har karttjänster för både allmänhet och för professionella användare.        

WebbGIS(tittskåp) är tillgängligt för samtliga användare, det är vårt webbaserade GIS-verktyg som varken kräver några större förkunskaper eller installation på datorn för att kunna användas. Eventuellt krävs en installation av en så kallad Silverlight-plugin, om den inte den redan finns så ombeds du av webbläsaren att installera denna första gången du besöker karttjänsten. Läs mer om silverlight.

Tyvärr är Silverlight inte kompatibel med alla system.  Vi beklagar detta och en lösning är under framtagande. Bland annat fungerar den inte om du har uppdaterat till Windows 10 och den nya webbläsaren Microsoft Edge.

WebbGIS(tittskåp)

Länets regionala kartjänst är Länsstyrelsen Västernorrland. Karttjänsten är ett tittskåp avsedd för allmänheten som bland annat skapar möjlighet att skapa egna kartor utifrån det publicerade innehållet eller import av egna shape-filer.

Tjänsten är länstäckande och visar ett urval av underlag för mark- och vattenanvändning från länsstyrelsen och andra myndigheter. Tjänsten innehåller bland annat information om skyddad natur, riksintressen, kommun- och tätortsbeskrivningar samt symboler för nationalparker, naturreservat och djur- och växtskyddsområden. Tjänsten gör inte anspråk på att redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden.

Av bland annat upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att ta med allt underlag som är tillgängligt på länsstyrelsen. Förutom den information som geodata ger finns det ofta ytterligare information i form av beslut eller rapporter med mera.

Vid eventuella avvikelser mellan den digitala geodatan och beslutet avseende mark- och vattenreglerande bestämmelser är det beslutet som gäller. Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken finns att ta hänsyn till.  

Geodata för nedladdning

Nedladdning av data görs via Länsstyrelsernas GIS-tjänster. Tjänsten kan du använda för att ladda ner länsstyrelseproducerad GIS-data för användning i ditt eget GIS. Här finns nationella rikstäckande geodata uppdelade per län eller nationellt, för nedladdning i ESRI shapefil-format i koordinatsystemet SWEREF99TM samt även de villkor som gäller för användandet av länsstyrelsens geodata. Länsstyrelsens nationella geodata finns även tillgängligt som WMS-tjänster.   

 
Lantmäteriets karttjänst för allmänheten

Om du letar efter en tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (privat bruk) så kommer du åt detta på följande länk: Lantmäteriets karttjänst för allmänheten.