Bästa Resan 

Projektet pågick mellan november 2008 och december 2011.
Syftet med projekt Bästa Resan var att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande.

Begreppet Bästa Resan handlar om att utifrån resenärs-perspektivet överbrygga alla delar av en persons resa. En person måste kanske cykla till en busshållsplats, vänta, åka buss till ett resecentrum, vänta, åka tåg och slutligen gå till slutdestinationen. Det innebär att det är flera ansvariga parter som påverkar om resan fungerar eller inte; kommun, länstrafik, trafikverk med flera.

Bästa Resan verkade inom tre huvudområden:

  • Förändra människors attityder och beteenden till kollektivtrafik så att kollektivtrafik upplevs som ett förstahandsval.
  • Skapa attraktiva småskaliga bytespunkter.
  • Samhällsplanering för ökat kollektivt resande och en hållbar regionförstoring.  

Bakgrund

År 2011 startade delar av Botniabanan, den största infrastruktursatsningen i länens historia sedan byggandet av norra stambanan.

För att järnvägssatsningen ska tas tillvara fullt ut är det minst lika viktigt att människor känner till dessa nya resmöjligheter samt att förbättringar och anpassningar av anslutande kollektivtrafik och infrastruktur görs. Därtill finns mentala barriärer som påverkar individens och organisationers värdering av resor, färdmedelsval och möjlighet till vidgade kontaktytor.

Målgrupper

Projektets målgrupper var arbetspendlare, affärsresenärer, studenter, företag och organisationer samt myndigheter på lokal och regional nivå.

Avgränsning

Projektet verkade inom Västernorrlands län samt Umeå och Nordmalings kommuner och pågick fram till december 2011. Projektet omfattade inte mål eller aktiviteter som direkt berörde järnvägsinfrastrukturen eller persontågstrafikeringen.

Kontakta oss

Viveka Sjödin
Samordnare Klimatanpassning
Samhällsbyggnadsenheten
viveka punkt sjodin snabela lansstyrelsen punkt se¤viveka punkt sjodin snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349078
073-2751636