Hållbar serviceutveckling på landsbygden 

Projektet syftar till att behålla och utveckla den kommersiella och offentliga servicen på landsbygden i linje med de mål som formulerats i det regionala serviceprogrammet för Västernorrland.

EU logga Europeiska jordbruksfonden

Länsstyrelsen är ansvarig för projektet som ska genomföras under perioden april 2010 – december 2013. Det regionala serviceprogrammet för Västernorrland fungerar som styrdokument för projektet. Projektet finansieras till 50 % av länsstyrelsens anslag för projektverksamhet och till 50 % genom landsbygdsprogrammet.

Bakgrund

I landets gles- och landsbygder pågår en försämring av tillgängligheten till kommersiell och offentlig service. Antalet dagligvarubutiker minskar vilket innebär längre avstånd till butik för många av dem som bor på landsbygden. Även för många andra serviceslag har tillgängligheten under lång tid gradvis försämrats. Försämrad servicetillgång för medborgare och näringsliv påverkar förutsättningarna för tillväxt. Samtliga län har därför på uppdrag av regeringen utarbetat regionala serviceprogram. De regionala serviceprogrammen beskriver förhållandena i det enskilda länet och innehåller förslag på insatser för att behålla och utveckla servicen för personer och företag på landsbygden.

Länsstyrelsen Västernorrland har genom projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden tillfört ekonomiska resurser för att genomföra det regionala serviceprogrammet.

Länsstyrelsen har utarbetat det regionala serviceprogrammet i samverkan med ett partnerskap som är gemensamt för Landsbygdsprogrammet och Serviceprogrammet. Partnerskapet, som består av representanter för kommunerna och samt ett tiotal organisationer som är engagerade i frågor rörande tillgänglighet till service på landsbygden, ska också ska medverka i genomförandet av serviceprogrammet och därmed också i arbetet med projektet Hållbar service på landsbygden.

Mål

Under framtagningen av länets serviceprogram har två mål formulerats. Det övergripande målet är att Västernorrland ska ha en uthållig service för nya möjligheter i levande lands­bygder och tätorter.  

Målet för de insatser som ska genomföras är i det regionala serviceprogrammet formulerat på följande sätt: Att uppnå en god och hållbar servicenivå med rimlig kvalitet och närhet för företag, hushåll och besökande för minst samma attraktionsnivå som andra jämförbara regioner i landet.

Det regionala serviceprogrammet har fyra insatsområden:  

  1. Tillgänglighet till dagligvaror
  2. Tillgänglighet till drivmedel
  3. Tillgänglighet genom fungerande kommunikationer
  4. Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering

Genomförande

Projektet leds av Länsstyrelsen i samverkan med partnerskapet för Landsbygds- och serviceprogrammen. Kommunerna och de organisationer som arbetar för landsbygds­utveckling och tillgänglighet till service kommer att centrala roller i projektgenomförandet.

Regionala serviceprogram 2014-2018

Tillväxtverket har enligt uppdrag från Regeringen utarbetat riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram avseende perioden 2014-2018. Respektive län ska sedan i sin tur utarbeta ett regionalt serviceprogram som ska lämnas till Näringsdepartementet senast 14 mars 2014. Programmen ska genomföras fr.o.m. 1 april 2014.

Kontakta oss

Ivar Hallin
Projektledare
Ivar punkt Hallin snabela lansstyrelsen punkt se¤Ivar punkt Hallin snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349058
070-6327317
Jessica Friberg
Projekthandläggare
jessica punkt friberg snabela lansstyrelsen punkt se¤jessica punkt friberg snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349128
Catarina Winberg
Projektekonom
Catarina punkt Winberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Catarina punkt Winberg snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349018