Våra projekt och samarbeten

Vi leder och deltar i olika projekt och samarbeten. Här kan du läsa mer om projekten och vad de handlar om.

Pågående projekt

Dig2020

Projektet är länets satsning för att nå regeringens bredbandsmål, att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Mittstråket

Mittstråket är ett samverkansprojekt med satsningar på väg och järnväg som ska göra restiderna kortare, öka säkerheten och underlätta pendlingen i Västernorrlands och Jämtlands län.

Integration och tillväxt Västernorrland

Projektet övergripande mål är att skapa tillväxt i länets näringsliv genom att ta tillvara på den kompetens som finns bland utrikesfödda.

Life Taiga

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2019. Projektet har en budget på 100 miljoner och kommer genomföra kontrollerade bränningar på över 2000 hektar barrskog i redan skyddade områden i 14 län.

Jämställd regional tillväxt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland, med landstinget som projektägare. Projektet pågår från 4 oktober 2016 till och med 8 november 2018.

LYSTRA - Upplevelser och utbildning i världsarvet

LYSTRA är ett treårigt EU-projekt där Sverige och Finland ska vidareutveckla det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Projektet pågår mellan 2018 och 2020 och den totala budgeten är ungefär 14 miljoner kronor.

Avslutade projekt

Här kan du läsa om de projekt som vi deltagit i och som avslutats det senaste året.

Samarbeten

Myndighetsnätverket

Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva.

Nya Ostkustbanan

Nya ostkustbanan är ett projekt där offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län gemensamt kraftsamlar för att förverkliga en dubbelspårig järnväg Gävle-Sundsvall-Härnösand.