Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

" "

Sökbara bidrag och stöd

> Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet)

Projektstöd inom tre programområden:

  1. Kompetensförsörjning och ökad samverkan mellan skola och arbetsliv
  2. Öka övergångar till arbete, förbättra möjligheter för arbetslösa, sjukskrivna, ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning
  3. Insatser för att minska arbetslöshet och utanförskap bland unga (15 - 24 år).

> Europeiska regionalfonden (Tillväxtverket)

Projektstöd inom fem insatsområden:

  1. Forskning och innovation
  2. Bättre kvalitet och tillgång till IKT-tjänster
  3. Ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag 
  4. Energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi
  5. Hållbara transporter och färre flaskhalsar i transportinfrastrukturen

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" " 

 Kontakta oss

Växeln:

0611-34 90 00

Måndag–fredag kl. 7.30–16.30

 Nyhetsbrev

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer

 Broschyr om länsstyrelsen

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

Läs mer om länsstyrelsen i vår broschyr i pdf-format:

Svensk version

Lättläst version

Engelsk version