Regeringen avslår landstingets begäran att överta det regionala utvecklingsansvaret

Beslutet fattades vid dagens regeringssammanträde.

- Detta innebär att länsstyrelsen även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Västernorrland. Detta för länet synnerligen viktiga arbete vill vi även fotsättningsvis driva i ett mycket nära samarbete med kommuner, landsting, näringsliv, universitet och högskolor samt intresseorganisationer, kommenterar landshövding Bo Källstrand.

- I och med att frågan nu avgjorts kan all energi satsas på ett framåtblickande arbete med de utmaningar och möjligheter som länet står inför, fortsätter han.