Svårt för nyanlända flyktingar att få egen bostad

Brist på små lägenheter och orimliga uthyrningsvillkor utestänger många nyanlända flyktingar från att få egen bostad. Alla kommuner i länet, förutom Sundsvall, tar emot minst det antal nyanlända som man utlovat i ett avtal med länsstyrelsen. I Sundsvall är bristen på bostäder ett av skälen till varför man inte uppfyller avtalet.

– Boendefrågan är starkt kopplad till tillväxt och utveckling. Länets aktörer är överens om att vår folkmängd måste öka för att länets ska få en positiv framtid. Då måste vi också göra det möjligt att finna bostad för dem som söker sig hit. Vi måste hitta lösningar som gör att boendefrågan inte är ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning, säger landshövding Bo Källstrand.

Länsstyrelsen har i år 2012 tagit fram en ny analys över bostadsmarknaden i Västernorrland, med särskild fokus på nyanlända flyktingars boendesituation. Analysen lyfter fram följande förbättringsåtgärder:

  • Rimliga uthyrningsvillkor, utan krav på långa provkontrakt och kommunala hyresgarantier.
  • Utbetalning av etableringsersättning i månadsskiftet istället för i mitten av månaden som många gånger sker idag.
  • Förbättrad kollektivtrafik mellan centrum och ytterområden där det finns lediga lägenheter.
  • Öka antalet små hyreslägenheter genom nyproduktion och/eller ombyggnad.
  • Tydliggöra boendesituationen för nyanlända flyktingar både i kommuners ägardirektiv till allmännyttiga bostadsföretag och i kommunala bostadsförsörjningsprogram.
  • Förbättrad samordning mellan kommuners olika förvaltningar, samt mellan kommuner och bostadsföretag.

Läs bostadsmarknadsanalysen.

För kommentarer nås landshövding Bo Källstrand via sekreterare på 0611-34 93 50.

För ytterligare information, kontakta länsbostadsdirektör Annica Englund på 0611-34 92 52.