Länsstyrelsen yttrar sig över utpekande av riksintresse Rockliden

Länsstyrelsen har av Sveriges geologiska undersökning (SGU) beretts tillfälle att yttra sig över förslag till utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Rockliden i Örnsköldsviks kommun.

Området föreslås pekas ut som riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Att ett område klassas som riksintresse innebär att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av ämnen eller material. Vid utpekande och avgränsning av ett riksintresse beaktar SGU bl.a. fyndighetens betydelse för landets försörjningsberedskap, hur väl dokumenterad fyndigheten är, dess speciella materialegenskaper och om fyndigheten utgör en unik naturtillgång.

I Västernorrland finns idag inga utpekade riksintressen för fyndigheter av ämnen eller material. Länsstyrelsen är positiva till att Rocklidenområdet ges status som riksintresse, men uppmärksammar också att det finns andra värden i området som måste vägas mot riksintresset i kommande prövningar.