Justeringar i Natura 2000

Länsstyrelsen Västernorrland ämnar inom kort inlämna resultaten av regeringsuppdrag som syftar till att uppdatera Natura2000-nätverket i Sverige utifrån den basinventering som genomfördes under åren 2004-2009

Basinventeringens huvudsakliga resultat är den naturtypskarta som nu finns över alla skyddade områden i Sverige.

Länsstyrelsen har arbetat sig igenom alla 124 stycken Natura2000-områdena i länet vilka tillsammans täcker närmare 50 000 hektar mark och vatten. Uppdraget innefattar att redovisa förändringar vad gäller naturtypsarealer, namn, yttergränser.

Justeringar ska beroende av typ och storlek av ändring förankras hos berörda sakägare och myndigheter. Här kan kartor och beskrivande dokument med förslag till förändringar över alla områden hämtas. Den som önskar digitala shape-filer eller ytterligare information kan kontakta Per Sander.

Sakägare som berörs av större förändringar får information i brev. Den som har synpunkter, motsätter sig förändringar ska inkomma med dessa innan 5 januari 2012 per brev eller e-post. Under våren 2012 kommer alla förändringar i Sverige att beredas och EU-kommissionen fastställer sedan förändringarna enligt habitatdirektivet.