Bilskrotning

Skrotbil

Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av länsstyrelsen i det län där verksamheten främst ska finnas. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten.

Reglerna för bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186), och enligt den ska platsen för bilskrotningen återställas om och när verksamheten upphör. I § 3 anges också att länsstyrelsen kan kräva en säkerhet för de åtgärder som behövs.

Mottagningsställen

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Mottagningsställen för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv som tydliggör producenternas ansvar för uttjänta fordon. Mottagningsställen ska anmälas till länsstyrelsen av bilproducenterna.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Enligt 7 kap 8d § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut för prövning av ansökan om auktorisation. Avgiften som för närvarande är 2 300 kronor ska betalas när ansökan ges in. Kvitto om avgiften redan betald ska bifogas till ansökan. 

Avgiften betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Inbetalningen märks med "Bilskrotningsauktorisation" samt vem avgiften avser.