Vattenförvaltning

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).

Vattendirektivet lade grunden för ett nytt sätt att arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så kallade avrinningsområden.

Detta innebär ett ökat samarbete över kommun-, läns- och riksgränser.

Många intressen och aktörer berörs av det nya vattenvårdsarbetet. Samverkan med dessa är en viktig del av svensk vattenförvaltning och arbetet ska bedrivas "så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs".

I så kallade vattenråd finns möjlighet för näringsliv, intresseorganisationer och enskilda att bidra till en bättre vattenmiljö.

Målet: God vattenstatus

Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Målet var att alla våra vatten skulle uppnå minst god status till år 2015. För vatten som inte har uppnått god status än, kan årtalet för när målet ska uppnås flyttas fram med hjälp av särskilda undantag. Samtidigt ska det göras åtgärder för att kunna nå god status år 2021 eller senast 2027.

Vi ska verka för att sämre vattenmiljöer ska bli bättre och att vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras.

Övergripande mål:

  • Alla vatten ska uppnå God ekologisk status, det vill säga befinna sig nära naturliga förhållanden, eller God ekologisk potential år 2015 eller senast år 2027. Inga vatten får heller försämras.
  • Lindra effekter av torka och översvämningar.
  • Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och rättvis vattenanvändning.
  • Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan liksom miljögiftspåverkan och överuttag ska åtgärdas.
  • Hela planeringsprocessen inom avrinningsområdena ska genomsyras av en av de bärande principerna i Vattendirektivet, nämligen att engagera även allmänheten och därigenom skapa en "vattensolidaritet" i samhället.