Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer och ökad nederbörd.

Klimatförändringarna innebär ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet. Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter. Detta arbete måste pågå samtidigt som arbetet med utsläppsminskningar.  

De scenarier för framtidens klimat som tas fram innehåller stora osäkerheter och förändras efterhand som forskningen framskrider. Klimatanpassning kommer därför till stor del att handla om att fatta långtgående beslut under osäkra förutsättningar. Eftersom klimatförändringarna varierar över landet kan samma förändringar få positiva konsekvenser i vissa delar av landet samtidigt som konsekvenserna kan vara negativa i andra delar.  

Hur Västernorrland kommer att påverkas av klimatförändringarna finns att läsa i de regionala- och kommunala klimatanalyserna som finns under respektive rubrik.