Två personer som arbetar med rösträkning

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

Före valet

Länsstyrelsen beslutar hur indelningen i valkretsar och valdistrikt ska se ut. Vi beslutar även om rättelser i röstlängden. Länsstyrelsen tar emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

 Extern länk

Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Kryssa flera personer. Leder till att rösten går till det avsedda partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet.

Otydligt kryss. Om krysset vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad). Rösten går enbart till partiet.

Tillskrivna namn. De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, och rösten går till partiet och den aktuella listan.

Otydligt partinamn. Den som själv skriver ett partinamn på en tom valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Står det till exempel ”Alliansen” går rösten inte till något av partierna inom detta block utan registreras som ett nytt parti. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar.

Flera valsedlar i samma kuvert. Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma kuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer. Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Reinfeldt eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning).