Samverkan 

En viktig del av vårt arbete med att förbättra krishanteringsförmågan i länet är att bygga upp nätverk som är av betydelse för samverkan. Nätverken syftar till att skapa relationer med olika krishanteringsaktörer redan innan en kris uppstår och att göra gemensamma beredskapsförberedelser så att samverkan under en kris underlättas.

Några av de viktigaste nätverken är:

  • Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor med företrädare för några av de viktigaste aktörerna, bl a länsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänst, polis och landsting.
  • Nordsam för samverkan mellan de sex nordligaste länsstyrelsernas krisberedskapsfunktioner.
  • Krisinformatörsnätverket där informatörer från länsstyrelse, kommuner, landsting, polis och andra myndigheter i länet ingår.
  • Älvsamordningsgrupper, länsöverskridande och privat-offentlig samverkan kring beredskap för dammbrott, höga flöden och översvämningar i Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan.

Kontakta oss

Håkan Söderholm
Beredskapsdirektör
Hakan punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Hakan punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349104
070-5554863