Våld i nära relationer

Länsstyrelsen arbetar för att motverka våld i nära relationer. Arbetet utgår ifrån de uppdrag Länsstyrelsen får från regeringen samt det fjärde nationella jämställdhetsmålet; Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som berör både kvinnor och män. Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Insatser för att bekämpa våld i nära relationer måste göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt och hälsorelaterat perspektiv, samt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

I de fall barn är offer för brott eller på annat sätt berörs av våldet måste särskild hänsyn tas till deras behov, rättigheter och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde

  • stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Arbeta för att öka kunskapen om våld i nära relationer och stimulera samverkan mellan olika myndigheter i länet.

Under 2013 har en myndighetsgemensam länsstrategi (se länk till höger) tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen Västernorrland, Polismyndigheten Västernorrland, Åklagarmyndigheten i Västernorrland, Kriminalvården i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks kommun. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att följa upp arbetet med våld i nära relationer i länet utifrån länsstrategin genom den regionala samverkansgrupp som har detta uppdrag.

 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer i Västernorrland

 

 

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp