Deponera hyra

Du som hyresgäst har möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos länsstyrelsen.

Lagrum: Jordabalken 12 kap. 21 §

Du har som hyresgäst möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undgå att hyresrätten förklaras förverkad (och att du blir vräkt) på grund av att du inte har betalat hyran i tid.

Varning

Hyresrätten kan dock förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av hyran. Du deponerar till exempel hela månadshyran därför att ett rum i en trerumslägenhet har varit oanvändbart under en månad. Detsamma gäller om du deponerar efter hyrans förfallodag.

Grunder

Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig ha rätt till

 • hyresreducering enligt jordabalken på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (till exempel hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet)
 • ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen
 • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, du har till exempel utnyttjat din självhjälpsrätt
 • ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet, eller 
 • inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas - storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller till exempel hyresavtal med så kallad förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul)

Beloppet

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen måste du göra själv. Har du svårt att uppskatta hur mycket du ska deponera och är medlem av Hyresgästföreningen kan du kontakta dem för rådgivning, i annat fall går det att kontakta en jurist för rådgivning.

Du får deponera det belopp, som du anser svara mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande hyra betalas på vanligt sätt.

OBS! Moms och ränta på hyra kan inte deponeras.

Så här gör du när du ska deponera hyran

1. Ansökan

Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsens avdelning för verksamhetsstöd och förvaltning.

Av din ansökan ska framgå:

 • från vilken månads hyra avdraget görs
 • det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag (förfallodagen)
 • lägenhetens eller lokalens adress
 • hyresvärdens namn och adress
 • skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för vart och ett av dessa)

Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.

2. Säkerhet

För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse, motsvarande nedanstående belopp.

Säkerhet1

Deponera belopp upp till2

 10 000 krÖver 1/2 basbelopp upp till 50 000 kr
 20 000 kr50 001-100 000 kr
 30 000 kr100 001-250 000 kr
Ytterligare 10 000 kr
ska inbetalas för varje
påbörjat belopp om
250 000 kr
250 001-

1) 2000 = minsta säkerhet

2) 1/2 basbelopp (år 2017 = 22 400 kr)

Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp.

3. Beloppet

Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med eventuell pant på Länsstyrelsens bankgiro 5193-7290 och anger på talongen: "deposition av hyra (och pant)", båda specificerade till beloppen, vilken månad samt vem deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens konto.

Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak, räcker det med att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens konto och anger följande på talongen:

 • Vilken tid betalningen avser (till exempel "hyra för sept") 
 • Det ärendenummer du erhöll vid den första deponeringen
 • Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek

Länsstyrelsen utför följande åtgärder i samband med deponering

Beslut

Vi fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (hyran och panten) har betalats till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto.

Om skäl för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din hyra anses då inte vara betald.

Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos Ångermanlands tingsrätt.

Hyresvärden underrättas om nedsättningen

Vi underrättar hyresvärden om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och hyrans förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet.

Det förutsätter dock att hyresvärden inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har stämt dig.

Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden förlorar rätten till hyran, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden.

Ut- och återbetalning

Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig  firmatecknare.

För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste en bestyrkt kopia av utdrag från Bolagsverket inges till Länsstyrelsen.

Fram till den 31 december 2004 godkänner Länsstyrelsen även utdrag från PRV som är utfärdat inom sex månader från dagen för ansökan om utbetalning.

Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda.

Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet.

Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten.

Tänk på:

 • Att ansökningsblanketten är fullständigt och korrekt ifylld med rätt angiven grund
 • Säkerheten; pant eller borgen
 • Att vid följande deponeringar ange ärendenummer/beteckning och den månadshyra från vilken avdraget gjorts på talongen
 • Om annan inbetalare än hyresgästen, ange hyresgästens namn på talongen 

Ansökan om deponering av hyra

Borgensförbindelse