Strategi för skydd av skog 

I december 2005 antog Länsstyrelsen Västernorrland och Skogsstyrelsen Mellannorrland en strategi för formellt skydd av skog. Med formellt skydd avses här att skogen undantas från skogsbruk genom någon av de fyra skyddsformerna nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.

Långskägg.
Långskägg. Foto: Tomas Rydkvist

Strategin preciserar:

  1. hur mycket skog som ska skyddas
  2. vad för typer av skogar som ska skyddas
  3. vilka ekonomiska konsekvenser skogsskyddet kan förväntas leda till
  4. former för dialog och samverkan mellan myndigheter, markägare och andra aktörer som berörs av arbetet med formellt skydd.

För att skapa förutsättningar för en god förankring av strategin och det arealmål som skulle tas fram, valde förre landshövding Gerhard Larsson och länsjägmästare Hans-Göran Isaksson att formera en styrgrupp tillsammans med Jerker Karlsson VD för SCA Skog. Till strategiarbetet knöts även en referensgrupp bestående av representanter från skogsbruket (enskilda och bolag), kommunerna och den ideella naturvården.

En av de stora uppgifterna i arbetet med länets skogsskyddsstrategi var att precisera ett arealmål för hur mycket skog som ska skyddas i länet. 1999 antog riksdagen miljömålet Levande skogar som säger att 400 000 ha produktiv skogsmark ska skyddas formellt i landet under perioden 1998-2010. Det är dock först nu som detta nationella mål har brutits ner och ett arealmål har beslutats på länsnivå.

Naturvårdsverket och skogsstyrelsen föreslog i den nationella skogsskyddsstrategin ett arealmål på 19 300 hektar för Västernorrlands del. Efter en avvägning mellan det naturvårdsmässiga behovet av skydd i länet och avsättningarnas effekter för skogsindustrin har länsstyrelsen och skogsstyrelsen funnit detta vara en lämplig nivå. Målet innebär att det nu för första gången finns en fastlagd areal som tydligt anger hur mycket produktiv skogsmark som ska skyddas formellt i länet.

Det finns ett antal skogsmiljöer som är utmärkande för Västernorrlands län och som vi därför har ett extra stort ansvar för att skydda. Dessa länsspecifika skogsmiljöer är:

  • Kustnära skogar i Höga kusten
  • Sydväxtberg
  • Älvnära nip- och ravinmiljöer
  • Gråallundar på norra Alnön och Söråkerslandet
  • Långskäggsskogar

Strategin behandlar miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1. Även de regionala miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Geologisk mångfald samt Hav i balans och levande skärgårdar innehåller delmål som kan medföra att produktiv skogsmark undantas från skogsbruk. Här är det viktigt att poängtera att all produktiv skogsmark som ges ett formellt skydd ska inräknas i arealmålet för Levande skogar, oavsett vad som är syftet med skyddet.  

Kontakta oss

Torbjörn Engberg
Torbjorn punkt Engberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Torbjorn punkt Engberg snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349268
070-6159003