Indalsälvens delta - Sveriges yngsta kustdelta

Kustdeltat vid Indalsälvens mynning är ett av Sveriges största deltaområden. I reservatet finns härliga sandstränder, ett nätverk av kanaler och intressant alskog. Här trivs växter som är beroende av översvämningar och många fågelarter rastar i området.

Indalsälvens delta uppges vara det yngsta kustdeltat i landet. När Vild-Hussen 1796 tömde Ragundasjön hamnade stora mänder sand och annat material här.

Syftlet med reservatet är att bevara de geologiska bildningarna i deltat liksom att bevara en värdefull rast- och häckningslokal för fågellivet samt att i möjligaste mån bevara en naturlig utveckling av vegetationen, präglad av deltabildning, landhöjning och hav.

Broar leder ut till sandstranden

Via tre broar kommer man ut till den kilometerlånga sandstranden. Den är ett populärt utflyktsmål varma sommardagar. Stigen ut är anpassad så att det går bra att komma fram både med barnvagn och rullstol. En rastplats finns iordningställd på sydvästra delen av Smackgrundet. Vill du bada utan kläder ska du söka dig till den östra delen där det är naturistbad.

 

Ävjepilört.

Vegetation anpassad till högvatten

I Indalsälvens delta sker det en ständig förändring av vattenståndet vilket är gynnsammt för vissa arter. På sandrevlarna och holmarna finns täta snår av vide och pors mot alskogen. På stränderna finns fackelblomster och kranssvalting och i rännorna olika vattenväxter.

Typiskt för deltat är klådris, käringtand, mandelpil och knutarv på de stränder som ibland dränks av högvatten. Den sällsynta ävjepilörten finns vissa år i ganska stor förekomst. Inom reservatet har även den ovanliga ormbunken höstlåsbräken påträffats.

Brushane.

Rastande och bofasta fåglar

Vår och höst rastar många förbiflyttande fågelarter, främst änder, doppingar, vadare, tärnor och småfåglar. Även vitkindad gås förekommer.

Några karaktärsfåglar under häckningstid är silvertärna, sävsparv, rosenfink och ett flertal sångare. Lövskogen i deltat är intressant med en mängd sångare under försommaren. Här trivs också hackspettar som den mindre hackspetten som behöver större sammanhängade strandalskogar.

Deltats historia

Indalsälvens delta byggs upp av över 60 meter djup sand och det förändras ständigt. Genom landhöjning och tillförsel av sand ökar deltat i storlek utåt. Mindre kanaler grundas upp eftersom strömhastigheten är lägre där. Småöar växer ihop till större och de stora fårorna ökar i bredd och djup. Deltat åldras, vilket är helt naturligt.

Deltat har genom åren påverkats av olika ingrepp. Här nämns några:

1796, deltat växte kraftigt och ändrade utseende när Ragundasjön tömdes i en katastrof orsakat av Vildhussens grävningar för en flottled.

1867-77, muddrades Sörån för farled. 1917, flyttade timmersorteringen till Älgsand. Kanalerna muddrades uppströms. Flottningen upphörde 1969.

1950, Bergeforsens kraftverk började byggas. Då stoppades tillförseln av sand till deltat. Idag sker bara omlagringar inom deltat.

Alldeles i slutet av 1800-talet började de första öarna synas över vattenytan. Det var Smackgrundet och Laxgrundet, som nu är klädda med äldre skog. Från 1940-talet och framåt började resten av reservatet att formas, och den äldre delen består idag av alskogsklädda öar i ett nät av kanaler och rännor.


 Fakta Indalsälvens delta

Bildades: 1992
Storlek: 202 hektar
Kommun: Timrå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: E4 vid Midlanda flygplats, avfart från E4 vid Sundsvall-Härnösands flygplats Midlanda.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, stigslinga, rastplatser, dass, stig anpassad för rörelsehindrade, naturiststrand, badplats

Indalsälvens delta

Get Microsoft Silverlight