Stornäset - fågelrika strandängar


Stornäsets naturreservat är ett välbesökt område på nordöstra Alnön där det finns stora möjligheter att skåda fågel. Både under vår och höst rastar mängder av fåglar här. Variationen i reservatet gör det också till ett populärt område för friluftsintresserade.

2016 utökades det fågelrika reservatet med ytterligare 40 hektar. De nya områdena består av strandängar, betesmark och en äldre lövskog.

Syftet med reservatet är att bevara en av länets mest värdefulla rastplatser för fåglar. Syftet är också att bevara goda häckningsmiljöer för fåglar. Det innebär att bevara ett stort, sammanhängande lövskogsområde, omgivande ängs- och hagmarker samt länets största hävdade havsstrandäng och dess anslutande artrika grunda havsbottnar. Dessutom ska betydelsen som rekryteringsområde för sik bevaras.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Stornäset är tillgängligt för många

Stornäset har tillgänglighetsanpassats för att så många som möjligt ska kunna ta del av den vackra naturen och fågellivet. Det finns bland annat en bred spång där såväl rullstolar som barnvagnar tar sig fram.

Det finns även smalare spänger i området som leder ut till bra utkiksplatser för fågelskådning. Flera gömslen är byggda för att du ska kunna titta på fåglar utan att störa dem.

 

Det går bra att köra barnvagn på spången.

Här får du inte gå!

I reservatet finns ett fågelskyddsområde som du inte får vistas i under perioden 1 april till och med 10 oktober. Beträdnadsförbudet är till för att skydda fågellivet. Området kommer finnas utmärkt på nya skylten över reservatet och även märkas ut på plats.

Strandängarnas växter

En mycket viktig del av växt- och djurlivet är knutet till de betade strandängarna och det grunda vattnet utanför. I takt med att nytt land höjs ur havet flyttar strandängarnas vegetation utåt. Ytterst under medelvattennivån, finns vattenväxerna sjöfräken, hästsvans, vattenmåra, topplösa, blåsäv, knappsäv, agnsäv och vass.

Mellanområdet domineras av agnsäv och krypven. Övriga arter är bland annat salttåg, klapperstarr, madrör, strandkrypa, norskstarr och kärrsälting.

Inre delen av strandängen domineras av salttåg och rödsvingel, med krypven, höstfibbla, havssälting med flera. Vid sötvattenpåverkan trivs även kabbeleka, norrlandstarr, kärrspira, kråkklöver och slåtterblomma. Över högsta högvattennivån koloniserar pors, gråal, klibbal, viden, och björk strandängen. Alen vandrar utåt genom att rotskott slår upp. Alskogen är lummig av högörter, bland annat stormhatt, lundstjärnblomma, stinksyska, nejlikrot och kråkklöver.

Kärrsnäppan trivs på Stornäset.

Rikligt fågelliv

Stornäset är en mycket viktig rastplast för flyttande fåglar. Många ornitologer anser att den långa udden kanske till och med är den förnämsta flyttfågellokalen i Västernorrlands län. De grunda stränderna, sandrevlarna och de öppna strandängarna erbjuder här de långväga gästerna, främst vadare och änder, en god miljö för vila och näringssök. Det är även många tättingar och rovfåglar som passerar Stornäset. De flesta fåglarna stannar endast en mycket kort tid, innan de drar vidare på sin väg till eller från norra Sverige, Finland eller Ryssland.

Bland simfåglarna kan nämnas till exempel stjärtand, årta, skedand, skäggdopping, sångsvan och knölsvan. Exempel ur de många vadarna är strandskata,  kustpipare, ljungpipare, brushane, rödbena, roskarl, svartsnäppa, mosnäppa och kärrsnäppa.

Snösparv, rosenfink, blåhake och gulärla är exempel på tättingar som man kan få se och rovfåglar som fjällvråk, blå kärrhök, stenfalk och duvhök. Sällsynta gäster är till exempel häger, dubbelbeckasin, spovsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och gravand.


 Fakta Stornäset

Bildades: 1968
Storlek: 107 hektar
Kommun: Sundsvall
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Från E4 åker du mot Alnö, åk över Alnöbron, kör rakt fram vid rondellen och följ sedan vägskyltarna mot Stornäset.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, stigslinga, rastplats med eldstad, torrdass.

Stornäset

Get Microsoft Silverlight