Sidsjö - tätortsnära naturområde

Sidsjö är ett kommunalt naturreservat som har stort lokalt intresse då det gäller att skydda biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Området kring Sidsjön är ett mycket välbesökt friluftsområde på kommunal mark med strandpromenad, fiske, slalombacke, längdskidspår, kanotuthyrning med mera. Det ligger nära stadens centrum och är omtyckt inte minst i egenskap av ett stycke lätt tillgänglig, relativt oexploaterad natur.

Det förvaltas och sköts av Sundsvalls kommun. Syftet är att säkerställa områdets värdefulla naturmiljöer, biologiska mångfald och att tillgodose behovet av området för friluftsliv.

Sidsjö ingår i Södra bergets friluftsområde och skötselplanen är framtagen med utgångspunkten att rekreations- och naturvårdsintressen ska ses som samverkande kvalitéer i stället för som motstående intressen. De ska komplettera varandra så att besökaren får optimalt utbyte av områdets naturkvalitéer och rekreationsmöjligheter.

Barrskog med död ved

Barrskogen ger på sina håll ett ganska vilt intryck med ett visst inslag av död ved och hög andel lövträd. I områdets sydöstra del finns en sumpskog med småmyrar som delvis är dikad, men i övrigt är fin med vackert mosstäcke och gott om orkidéerna spindelblomster, korallrot och skogsnycklar.

Mångfalden bland kryptogamer är sannolikt inte särskilt stor, men har dock inte undersökts annat än ytterst översiktligt. Scharlakansröd vårskål som växer på nedfallna lövträdsgrenar på våren på översilad mark är rapporterad från området. Den kan tyda på en lång kontinuitet av skog med lövinslag. Barrskogen ser ut att vara naturligt föryngrad och har möjligen inte kalavverkats.

Arboretum

En lärkplantering anlades 1957 på en liten yta nära Sidsjön. På 80-talet när det skulle läggas igen odlingsmark beslutades att inte plantera med vanlig gran utan då planterades en del områden intill den tidigare lärkplanteringen med allehanda träslag från norra halvklotet. Detta arboretum ligger till en del inom och i övriga delar strax utanför reservatets sydöstra del. Här finns en orienteringstavla samt informerande skyltar intill varje trädslag. 

Fiskar

Sidsjön hyser naturligt ordinär fiskfauna med till exempel gädda, abborre och mört. Det görs även inplanteringar för sportfiskets skull. Därutöver finns stationär öring och bäcknejonöga i tilloppsbäckar samt även uppvandrande havsöring i utloppsbäcken, Sidsjöbäcken. I bäcken har strömstare observerats vintertid uppe vid Fagerdal.

Flera småbäckar rinner även till sjön där främst Mårtensbäcken från Sallyhill kan noteras. Några kilometer upp i bäcken finns en mindre damm som utgör en fin groddjurslokal, där även mindre vattensalamander finns.

Strandmiljöer 

Sidsjön är en klarvattenssjö med ett mer eller mindre oavbrutet vassbälte av bladvass som blandas upp med säv, sjöfräken och bitvis flaskstarr. Utanför finns ett bälte med gul näckros. Sidsjön har fina strandmiljöer som på västra sidan övergår till ett odlingslandskap och på den östra ett variationsrikt skogslandskap.

Det finns våtmarkspartier, det största i inloppsänden med ett större sumpartat skogsområde med rik växtlighet samt miljöer för fågelliv och groddjur. Bäver samt groddjuren vanlig groda, åkergroda och padda är vanliga runt sjön, vid bäckar och diken. Eftersom vattensystemet inte är försurat och inte har behövt kalkas eller har större näringspåverkan, finns även förutsättningar för rik insekts- och snäckfauna i och kring vattenmiljöerna.

Svartmes.

Fåglar

I sjöns omgivningar finns fina naturmiljöer för fåglar som är kopplade till större lummiga vegetationspartier, bäckar samt täta buskage vid stränderna. Vid inventeringar har bland annat noterats rosenfink, kärrsångare, svarthätta, nötväcka, tofsmes, svartmes och talltita.

Sidsjön utgör ingen speciell fågelsjö i sig, det är sjöns närmiljöer som är intressanta. I sjön finns främst fiskmås, skrattmås, gräsand, fisktärna, knipa, drillsnäppa, men även fiskande storlom kan ses. Gräsänder övervintrar i utloppet där en kompressor håller en öppen vak och där det är populärt att mata dessa.

Lövskog och odlingslandskap

Lövvegetationen är intressant med grova träd av framför allt asp, gråal och björk. I de rena lövpartierna finns en frodig undervegetation med majbräken, tolta, nordisk stormhatt, hässlebrodd, pyrolaarter, liljekonvalj, gökärt med flera.

De öppna markerna hör till ett odlingslandskap som nu delvis hålls öppet som vall. En del ytor håller på att växa igen. Den artrikaste floran återfinns idag i vägkanter och kraftledningsgator med bland annat brunklöver, ängsskallra, vanlig ögontröst, backnejlika, tjärblomster, gökblomster, fältarv, humleblomster, ängsvädd, ängsklocka, brudborste, kattfot, slåtterfibbla och gråfibbla.

 

 Fakta Sidsjö

Bildades: 2001
Storlek: 226 hektar
Kommun: Sundsvall
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Sidsjö naturreservat ligger cirka 2 kilometer söder om Sundsvalls centrum och är lättillgängligt.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, brygga, skidspår, slalombacke, elljusspår

Sidsjö

Get Microsoft Silverlight