Grenforsen - naturskön forsravin i nedre Ljungan

Grenforsens naturreservat.

 

Grenforsen i nedre delen av Ljungans dalgång är en mycket naturskön plats. Här finns ett vackert ravinlandskap med branta nipor med frodig vegetation utmed en brusande fors. Grenforsen är ett kommunalt naturreservat sedan 1998.

Grenforsen är ett välbesökt friluftsområde med stigar och vindskydd. Det sköts av Sundsvall kommun och syftet med reservatet är att bevara områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och skydda vegetationen på nipbranterna för att förhindra erosion och förändrad landskapsbild.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Djurliv

I  de lummigare nipbranterna häckar fågelarter som grönsångare, svarthätta och rosenfink. Härmsångare har hörts och efter Tunomsbäcken hörs gärdsmygen sjunga. Här har även kungsfiskare setts, den blåa smaragden som är så svår att få syn på när den sitter i lövverket eller kommer flygande längs vattnet. Andra arter som noterats är kattuggla och strömstare.

Bäver förekommer i reservatet och kan ses ibland vid skymningen. Vanligast är dock att man ser spåren av deras nattliga aktivitet i form av fällda träd och spetsiga och timglasformade stubbar

Sötgräs (Cinna latifolia).

Växtliv

Vegetationen är varierad med torrare talldominerade partier och fuktigare granskog på mer finkorniga mark. Artrikedomen ökar med fuktigheten. Närmast älven växer örtrika barr- och lövbestånd med inslag av vitsippa, blåsippa och liljekonvalj.

Stränderna längs älven är steniga och karga. Här växer bland annat krypven, förgätmigej och tussilago. Ovan strandkanten tar en buskzon vid främst bestående av gråal, asp, björk, rönn och olika videarter. Även finkorniga partier finns som vid Notudden men också kala klipphällar bland annat på älvens norra sida öster om Slåttholmen.

Den frodigaste växtligheten hittar du in bäckravinerna. Här har upp till hundratalet arter noterats. I Tunomsbäcken har bland annat sällsynta arter som sötgräs, springkorn, desmeknopp  och besksöta hittats. Den sistnämnda med sin nordgräns i Medelpad. Måbär och skogstry bildar en snårig buskvegetation här och lövskogen domineras av gråal, hägg och olika videarter.

Kulturhistoria

Ljungans dalgång bedöms vara av riksintresse ur kulturmiljövård. I området finns rösen från brons- och järnåldern. Vid Grenforsen finns en gravhög som är från järnåldern.

Flottningsepoken från slutet av 1700-talet till 1968 har påverkat Ljungan och vid Grenforsen gjordes omfattande flottledsrensningar 1819-1820 när älvfåran som tidigare gick runt Slåttholmen rätades ut och fick ett rakare lopp. Vid Viforsen uppströms Grenforsen anlades ett vattenkraftverk 1900 och i samband med ombyggnationen av kraftverket på 1970-talet riskerade Grenforsen att byggas ut vilket påtagligt skulle skada detta viktiga område för Ljunganlaxen. Efter starka protester så beslutade regeringen 1978 att forsträckan nerströms Viforsen ej fick regleras.

Nipor och terrasser

Höjdskillnaden är på vissa ställen 30 meter och de brantaste niporna består av jord som avlagrats i deltan från isälvar under istiden avsmältningsskede. Vid Grenforsen finns fina terrassbildningar som bildats när älven genom landhöjningen har skurit igenom ett delta, lagrat upp ett nytt som den sedan skurit igenom och så vidare.

Sportfiske

Sport och flugfiske är populärt i Grenforsen. Tidigare bedrevs här ett omfattande notfiske men det är numera sällsynt, bland annat på grund av restriktioner för att skydda fisket. Notstugan utgör ett minne från den epoken och idag visas notfiske enbart upp som ett populärt inslag under Ljungandagarna.

I Grenforsen bedrivs fiske på sik, harr, havsöring och både vild och inplanterad så kallad Ljunganlax. Enstaka par av den naturligt lekande laxen påträffas ibland men under senare delen av 1990-talet har tyvärr laxstammen minskat kraftigt. Särskilda fiskerestriktioner har fått införas för att försöka rädda den. Läs om vilka regler som gäller för fiske i Sundsvalls fiskeguide.


 Fakta Grenforsen

Bildades: 1998
Storlek: 27,5 hektar
Kommun: Sundsvall
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Från Sundsvall tar du Sidsjövägen till Allsta och tar av till höger mot Tunbyn. Från E4 vid Nolby tar du väg 568 mot Matfors. Efter ca 10 km kommer du till Tunbyn.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, rastplatser, eldplatser.

Grenforsen

Get Microsoft Silverlight