Vällingsjö urskog - klassisk "John Bauer" skog

Naturskogen i Vällingsjö är ett sevärt och variationsrikt naturskogsområde som undantogs från skogssbruk redan på 1930-talet. Stigar leder runt i det över 200 hektar stora reservatet och fina utsiktspunkter finns.

Gammelskogen i Vällingsjö uppmärksammades redan på 30-talet då Graningeverkens direktör Arend Versteegh avsatte 30 hektar av området som ett bolagsreservat. På bolagets huvudkontor i Bollstabruk finns till och med en väggmålning över området.

Områdets värden inventerades av Länsstyrelsen 1977 genom urskogsinventeringen och 1993 avsattes ett större område på 229 hektar till naturreservat. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett urskogsartat skogsekosystem och låta det utvecklas fritt. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Spår av tidigare skogsbränder.

Berg med gammal tallskog

Reservatet omfattar större delen av Spångsjöberget och Vällingsjökullen. Området är bitvis mycket kuperat och ligger på 250-465 meter över havet. Spångsjöbergets östra sida utgörs av en mäktig bergvägg och här finns majestätiska tallar med nästan cylindriska stammar och med grova kronor. På toppen av berget växer en gles hällmarkstallskog. Härifrån är också utsikten magnifik över Graningesjön ända bort mot Helgum.

Granskogen

Längst i väster förekommer en ren granskog med lång kontinuitet med ålder upp till över 200 år. Här finns gott om torrakor och lågor samt enstaka tallöverståndare mellan 250-290 år. Även efter Gluggdalsbäcken nedre del är skogen riktigt grov med gott om lågor.

Skogen i reservatets östra del är yngre och mera kulturpåverkad och här är löv och tallinslaget större och här finns en hel del gammal grov asp och björk. Här finns också spår av tre till fyra skogsbränder.

Rikt med tickor

I den västra delen och efter Gluggdalsbäcken förekommer en rik vedsvampsflora på de grova omkullfallna granstammarna. Vill du se några av dessa arter skall du leta på undersidan av lågorna. Då kan du finna arter som lappticka, rosenticka, gränsticka, ullticka och rynkskinn.

Andra noterade arter som förekommer på självgallrade lågor i reservatet är kötticka,  tickmussling, granticka och vedticka.

På enstaka granar i reservatet växer också den sällsynta långskägglaven.

Spår av tretåig hackspett.

Djurlivet

Djurlivet i Vällingsjö urskog är typiskt förr barrskogen. Här förekommer tjäder, tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika, bivråk och rödstjärt. På myrarna i området syns älgens gnagmärken på trädens bark.


 Fakta Vällingsjö

Bildades: 1993
Storlek: 229 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Vällingsjö når du från väg 331 mellan Graninge och Viksjö. Strax norr om Åkroken finns skyltning mot SCA:s Mångfaldspark
skogbilväg in på västra sidan. Det är cirka 4 km fram till parkeringen vid Vällingsjön. Längs vägen finns en informationsplats om Mångfaldsparken och en en fångstgrop.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, rastplats
Koordinater: Parkering
WGS84 decimal (lat, lon) 62.910621, 17.227764

Vällingsjö

Get Microsoft Silverlight