Vällingsjö urskog - klassisk "John Bauerskog"

Vällingsjö urskog är ett sevärt och variationsrikt naturskogsområde genombruten av myrar, tjärnar, bäckar och
hällmarker. 2016 utvidgades reservatet i söder och naturvårdsbränning infördes som skötselåtgärd i delar av området. Stigar leder runt i det stora reservatet och fina utsiktspunkter finns.

Området skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det är ett naturskogsområde med både brandpräglad talldominerad skog och grandominerad skog med lång kontinuitet, med tillhörande våtmarker och vatten. Skogarna har, och håller på att bilda, mycket med döda stående och liggande träd.

Skogen ska i huvudsak utvecklas fritt men för att bibehålla brandprägeln och gynna dess naturvärden ska naturvårdsbränningar kunna genomföras i de talldominerade delarna av reservatet.

Tidigt naturskydd

Gammelskogen i Vällingsjö uppmärksammades redan på 30-talet då Graningeverkens direktör Arend Versteegh avsatte 30 hektar av området som ett bolagsreservat. På bolagets huvudkontor i Bollstabruk finns en väggmålning över området.

Områdets värden inventerades av Länsstyrelsen 1977 genom urskogsinventeringen och 1993 avsattes ett större område på 229 hektar till naturreservat. Området är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Berg med gammal tallskog och utsikt

Reservatet omfattar större delen av Spångsjöberget och Vällingsjökullen samt ett skogsområde sydost om Vällingtjärnen. Området är mycket kuperat och ligger på 250-465 meter över havet. Spångsjöbergets östra sida utgörs av en mäktig bergvägg och här finns majestätiska tallar med nästan cylindriska stammar och med grova kronor. På toppen av berget växer gles hällmarkstallskog där äldre tallar bär spår av tidigare skogsbränder. Härifrån är utsikten magnifik över Graningesjön och ända bort mot Helgum.

Aspfjädermossa

Granskogen

Längst i väster förekommer granskog med lång kontinuitet, där granarna är mycket olikåldriga. De äldsta granarna är över 200 år gamla. Här finns gott om torrakor och lågor (omkullfallna träd). Spritt i beståndet finns enstaka grova tallöverståndare som är 270-310 år. Även efter Gluggdalsbäcken nedre del är skogen riktigt grov och har gott om lågor.

Skogen i reservatets östra och södra delar är yngre och mera kulturpåverkad genom avverkning. Här är löv och tallinslaget större och här finns en hel del gammal grov asp och björk. Här finns också spår av tre till fyra skogsbränder.

Rikt med tickor

I den västra delen och efter Gluggdalsbäcken förekommer en rik vedsvampsflora på de grova omkullfallna granstammarna. Vill du se några av dessa arter skall du leta på undersidan av lågorna. Då kan du finna arter som lappticka, rosenticka, gränsticka, ullticka och rynkskinn.

Andra noterade arter som förekommer på lågor i reservatet är kötticka,  tickmussling, granticka och vedticka.


Även tallticka, som lever på gammal tall, finns i reservatet. På enstaka granar har den sällsynta långskägglaven påträffats.
Spår av tretåig hackspett.

Djurlivet

Djurlivet i Vällingsjö urskog är typiskt förr barrskogen. Här förekommer tjäder, tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika, bivråk och rödstjärt. På myrarna i området syns älgens gnagmärken på trädens bark.

Gamla kulturspår

Reservatet ligger i ett område som är rikt på fornlämningar, främst boplatser och fångstgropar. Dalgången öster om reservatet har avlagringar efter en gammal isälv. Sedimentjordar, främst sand, och rullstensåsar vid vattendrag, har alltid varit intressanta miljöer för människor att vistas, verka och bo i.

Boplatserna är många och finns på båda sidor om vattendragen. Man har förmodligen bott och verkat i området sedan inlandsisen försvann. Den äldsta bosättningen som är daterad i närområdet är över 7000 år gammal. En fångstgrop nära denna boplats har daterats till vara cirka 6000 år gammal. Det är den äldsta daterade fångstgropen i Västernorrlands län.

Flera fångstgropar finns i direkt anslutning till reservatets östra gräns, bland annat strax innanför stigen in i reservatet. På en udde nere
vid Bastusjön finns en känd boplats, förmodligen från stenåldern. Vid Vällingsjötjärnen har hittats en så kallad stockbåt som tillverkats av en urholkad trädstam.


 Fakta Vällingsjö

Bildades: 1993, utökades 2016
Storlek: 285 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Vällingsjö når du från väg 331 mellan Graninge och Viksjö. Strax norr om Åkroken finns skyltning mot SCA:s Mångfaldspark
skogbilväg in på västra sidan. Det är cirka 4 km fram till parkeringen vid Vällingsjön. Längs vägen finns en informationsplats om Mångfaldsparken och en en fångstgrop.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, rastplats
Koordinater: Parkering
WGS84 decimal (lat, lon) 62.910621, 17.227764

Vällingsjö

Get Microsoft Silverlight