Meåforsen - Faxälvens sista fors

Meåforsen är den sista kvarvarande forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Den utgör en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora. Här finns populära fiskeplatser och en öppen övernattningsstuga.

Skyddet avser en 1,8 kilometer lång sträcka av älven, mellan Edsele kraftverk och Helgumssjön, med angränsande landområden samt Gideåns nedre lopp och mynningsområde med strandområden på vardera sidan. Gideån går här fram i en dalgång med karaktären av sankäng. Älvsträckan är påverkad av korttidsreglering från Edsele kraftverk och är förhållandevis lugnflytande.

Syftet med reservatet är att skydda den sista outbyggda älvforssträckan i Ångermanälvens-, Faxälvens och Fjällsjöälvens vattensystem. Vidare att skydda en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora där den strömstationära harren utgör en viktig genbank och där sällsynta insekter och utter förekommer.

 

Friluftsliv och sportfiske

Reservatet har stor betydelse för friluftslivet och sportfisket. Framförallt är harrfisket intressant där du kan få harrar i storleksklassen  0,3 - 1 kilo men du kan även fånga någon öring. Älvsträckan ingår i Meåforsens fiskevårdsområde och fiskekort erfordras. En övernattningsstuga finns (se kartan) som står öppen.

Meåforsen är också ett utmärkt och spännande vattendrag för kanoting och ett i övrigt intressant område för den friluftintresserade. Stigar, rastplatser, vindskydd och grillplatser finnas anordnade på ett flertal ställen längs älvsträckan.

Istidsbildningar

Berggrunden i området består av gnejs och granit med basiskt innehåll. Avvattningen till älvens biflöden kommer från kalkrika moräner vilket gör att vattnet håller ett högt pH-värde. I älvomgivningen ses tydlig glacial och postglaciala bildningar. Ett exempel är Faxälvsåsen, en rullstensås som följer älven från Ramsele till Helgumsjön. Den bildades under inlandsisens avsmältning för 9 000 år sedan.

Längs älven, finns också svallgrusbildningar på åssidan, samt ler-, mo- och mjälarika havssediment längs dalsidornas terrasslandskap där nipor och raviner utvecklats och fortfarande skulpteras i pågående processer. Den strömmande älven har också en direkt betydelse för den fortsatta deltabildning nedströms i Helgumsjön.

Kultur

Området längs älven uppvisar också tydliga kulturvärden med bland annat ett flertal fångstgropar på älvsidans västra terrassplan, lämningar från flottningsepoken samt stenkisterester från ett gammalt sågverk. Strandplanet och delar av nordöstra terrassplanet utgörs också av gammal slåttermark liksom Gideåns dalgång med ännu öppna flödes- och strandängar som tidigare använts för bete eller slåtter.

 

Utterspår i snö.

Livet i och vid vattnet

Insektslivet i vattnet är rikt bland annat på skalbaggssidan med två sällsynta arter Haliplus heydeni och Helophorus grandis. Även artsammansättningen av dagsländor betraktas som rik och speglar bottenfaunan för en opåverkad älvsträcka. Till detta kommer det rika insektslivet i Gideåns anslutande raningsmarker.

Meåforsen hyser ett bestånd av storvuxen strömstationär harr  av genetiskt värde (genbank). Även öring finns men den stammen är påverkad av fiskutsättningar enligt gällande vattendom. Utter förekommer regelbundet på åsträckan.

Strandväxter

Längs älven uppvisas en zonering i strandväxtsamhällena som är typisk för en oreglerad älv. Floran är artrik med bland annat ryltåg som närmast finns i de jämtländska silurområdena. I strandskogen växer skogsrör med begränsad utbredning i inre delarna av Medelpad, Ångermanland, Jämtland och de sydligaste lappmarkerna. I reservatet har också den sällsynta svampen tulpanskål påträffats. 

I Gideåns strandängar förekommer också en intressant flora som tyder på lång hävd. Något område betades fram till 1988. Vegetationen här domineras av kråkklöver, styltstarr och trådstarr. Vanliga är även brunrör, blåsstarr, trådtåg och topplösa. Sluttningen har en rödveneängsvegetation med kråkvicker, prästkrage, rödklöver med flera arter.


 Fakta Meåforsen

Bildades: 1993
Storlek: 53 hektar, varav 13 hektar är vatten
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Reservatet ligger längs Faxälven mellan Helgum och Edsele. Cirka 3 km nordväst om Ärtrik längs väg 331,  finner du reservatet på södra sidan av vägen.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, stigslinga, övernattningsstuga, vindskydd med eldstad, dass

Meåforsen

Get Microsoft Silverlight