Granvågsniporna - vaktposterna vid älven

De tre kullarna Borgen, Svalnipan och Rödskäggsnipan reser sig som mäktiga vaktposter vid Faxälvens inflöde i Ångermanälven. Uppifrån nipkrönen är utsikten storslagen utöver älven och omgivande niplandskap i ett av Ådalens vackraste partier. I reservatet finns lättgångna vandringsstigar som är anpassade för rörelsehindrade, rastplatser och toalett.

Under årtusendena efter inlandsisens avsmältning har de båda älvarna format kullarna med deras branta nipor och slätten mellan dem. På kullarna växer tallskog och nedanför breder jordbruksmarken ut sig. Syftet med reservatet är att bevara ett område med märklig beskaffenhet som har betydelse för kännedomen om landets natur.

Gamla fiskestugor

Bönderna i Västergranvåg har fiskat med not i strömmarna utanför det nuvarande reservatet sedan drottning Kristinas tid. De timrade stugorna användes för övernattning och förvaring av lax och not. Man drog not varannan timme dygnet runt under alla dagar den tid då laxen vandrade förbi. Numera stoppas laxen vid Sollefteå kraftverk och strömmarna är överdämda. Stugorna har rustats upp för att påminna om ett stycke kulturhistoria. De är väl värda ett besök.

Varviga avlagringar i Svalnipan.

Lagerföljder och växter

Svalnipan och Rödskägget har grusåsen som gemensam kärna. Det kan du se i vägskärningen genom Rödskäggsnipans nordspets. De varviga avlagringarna kan studeras i Svalnipans norrstup och Rödskäggets sydnipa.

Älvgrus finns i slänten mot parkeringsplatsen intill fiskestugorna. Spår av grustag finns både inom och utanför reservatet. Dessutom förekommer strandskoningar gjorda i samband med dämningen av Sollefteåforsen och sprängstensutfyllnader som härrör från utloppstunneln från Hjälta kraftverk. Rastplatsen vid Rödskägget ligger på sprängsten.

Av intressantare växter som noterats här kan nämnas åsstarr som setts i nipbranten i gles gammal tallskog samt vid norra nipfoten.

Så bildades niporna

Under tiden inlandsisen smälte flyttade sig iskanten allt längre inåt Ångermanälvens dalgång. För cirka 9 000 år sedan låg den i Sollefteåtrakten och dalgången utanför var en havsvik. Smältvattnet från tunnlar under isen förde med sig sten och grus och bildade en grusås vid mynningen i havet. Finkornigt slam fördes längre ut i havsviken.

Inlandsisen smälte snabbt. Knappt 200 år senare låg iskanten på landbacken ett stycke innanför Junsele. Den kraftiga landhöjningen medförde att havsviken blev mindre och mindre. Isälven kom därmed att mynna allt närmare Granvåg, vilket avspeglas i lagerföljderna i niporna. Ovanpå morän och grusås lade sig först varvig lera, varvig mjäla och mo, som uppåt övergår i sand, bildat i ett älvdelta när älven rann ut i havet vid Granvåg.

Sedan startade något nytt. Älven började att skära sig ner i de cirka 50 meter tjocka avlagringarna, och med tiden skulpterades det nutida niplandskapet fram. Nipkullarna i Granvåg har fått sin form av att Ångermanälven och Faxälven ändrat lopp flera gånger och strömmat på båda sidorna om dem. I den tidiga älvfåran mellan Borgen och Svalnipan avsattes älvgrus som är tidigare omlagringar av grusåsen.


 Fakta Granvågsniporna

Bildades: 1975
Storlek: 30 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Sex kilometer norr om Sollefteå. Åk väg 87 mot Långsele, ta väg mot Skärvsta, sväng av mot Granvåg och Österåsen, byväg precis innan du korsar Faxälven.
Reservatskarta
Service: Parkering, informations-skyltar, rastplatser, tillgänglig- hetsanpassade stigar, stuga

Granvågsniporna

Get Microsoft Silverlight