Avradslandet - brandpräglad naturskog

Avradslandet är ett naturreservat som ligger norr om Näsåker. Det består av över femtio hektar brandpräglad naturskog som undgått modernt skogsbruk. Här finns sällsynta insektsarter som lever i gammal skog.

Namnet "Avrad" är ett äldre begrepp som ungefär motsvarar dagens arrendeavgift. Det var den årliga avgift som exempelvis en bonde eller en by betalade till jordägaren, exempelvis kronan (staten) för att nyttja jord, vatten eller skog.

Syftet med reservatet är att bevara en brandpräglad naturskogsmiljö, vilket bör ske genom att naturvårdsbränning genomförs. De mer grandominerade miljöerna ska få utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.

Brandprägel

Området bär tydliga spår av tidigare skogsbränder, även i de delar där gran utgör det vanligaste trädslaget. Centralt i området, strax öster om skogsbilvägen, finns en högvuxen och brandpräglad gammelskog med cirka 250 år gamla tallar. Här finns också och gott om gråa, döda stående tallar, så kallade torrakor.

I sydväst och nordost finns mer grandominerade äldre delar i anslutning till myrmarker. I området ses stubbar från i huggningar gjorda i äldre tider, men annars har området undgått efterkrigstidens industrialiserad skogsbruk.

 

Större barkplattbagge.

Sällsynta arter

I den centrala tallskogen är äldre spår efter skalbaggen mindre märgborre vanligt förekommande. Flera sällsynta insektsarter är funna i reservatet, bland annat större barkplattbagge och tallbarksvartbagge.

Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till granlågor i gamla fuktiga granskogar och det kan tyckas märkligt att en sådan art påträffas i ett till stora delar tydligt brandpräglat område. Men kanske illustrerar det väl hur den naturliga branden en gång har verkat; fuktigare partier brann i mindre omfattning och fläckvis inte alls, även om de inte nödvändigtvis utgjorde absoluta barriärer för eldens spridning i landskapet. I de fläckar granskog som undgick brandens kraftigare verkningar, exempelvis längs myrar och vattendrag, fanns levnadsbetingelser för arter som större barkplattbagge kvar även efter branden.

Här finns även exempelvis dvärgbägarlav, som växer på död tallved och tallticka, som växer på äldre tallar. Av övriga arter i området kan nämnas laven gammelgranskål, samt vedlevande svampar som violmussling, rosenticka, lappticka, kristallticka och gräddporing.  

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. En viktig målsättning är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, sk. torrakor, vilket är ovanligt idag. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att de naturvårdsbränningar som genomförs är så varierade som möjligt i fråga om både intensitet och bränningsdjup.


 Fakta Avradslandet

Bildades: 2009
Storlek: 51 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Från Näsåker kör du mot Jansjö och Omsjö, efter cirka 3,5 kilometer sväng vänster in på skogsbilväg, efter 2,5 kilometer håller du höger. Reservatskarta 
Service: Informationsskyltar
Koordinater:
Infotavla inne i reservatet
WGS84 decimal (lat, lon) 63.492219, 16.970959

Avradslandet

Get Microsoft Silverlight