Föreskrifter gällande Billaberget

Det är förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
  • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.