Balesudden - sjömärket vid Bäckfjärden

Den skarpt markerade Balesudden är ett magnifikt sjömärke vid inloppet till Bäckfjärden. Förr i tiden fungerade berget som ett vårdkasberg där eldar kunde tändas för att varna folk i bygderna för krig och faror som väntade.
 

Syftet med reservatet är att bevara ett kustanknutet skogs- och hällmarkslandskap i orört skick där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt och där Balestjärnen, Täckstjärnen och vattendragen skall bevaras i sina naturliga tillstånd.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Balestjärn

Den lilla trolska Balestjärn är intressant med sitt klara vatten och sina trädskelett som syns på botten efter stränderna. Sjön är näringsfattig och har ett högt pH-värde som tros bero på en skalgrusbank på botten av tjärnen som "kalkar" upp sjön.

Balestjärn ligger på den yttersta delen av Balesudden. Den nås via stig från Sör-Balesviken. Antingen kan man lägga till här med båt eller vandra Höga Kusten-leden från Köpmanholmen eller Sandlågan.

Geologi

Berggrunden i reservatet består av röd nordingrågranit och övergår längre in i gråare bergarter som migmatit och gråvacka. Geologiskt intressant är den urbergsrauk som finns inom reservatet.

Tibast.

Artrik skog

Skogen består mestadels av hällmarkstallskog med granskog i dalgångarna. Grova aspar finns och klibbal förekommer efter stränderna samt vid Balestjärn. Övriga florainslag är bland annat trolldruva, blåsippa, tibast, kungsljus, fjällnejlika, stinknäva, nattviol  och skogssallat som här växer på sin nordgräns.

I skogarna förekommer skogsfågel som tjäder och orre och flera hackspettsarter trivs här, bland annat gråspett. Gärdsmyg, svarthätta och rödstjärt är andra fåglar som påträffas här liksom havsörn som numera ses här då och då. Den kuperande och steniga terrängen passar också utmärkt för lodjur.

Skogsbranden 2008

Den 5:e juni 2008 startade en skogsbrand på den yttersta delen av själva Balesudden. Branden som troligen startade på grund av en dåligt släckt fikaeld, började på den plats där man tidigare har haft en vårdkase. Elden fick ett intensivt förlopp i den branta terrängen och på grund av den stundtals kraftiga nordostliga vinden gick branden över delar av udden som toppbrand. De torra förhållanden som rådde under de dagar branden pågick medförde att det blev långvarig glödbrand inom delar av reservatet med kraftiga rotskador som resultat.

Branden har påverkat skogen på två sätt, dels genom höga flammor som dödat stora delar av trädkronorna och dels genom de rotskador som glödbranden orsakat och som också dödat de träd som undkommit själva lågorna. Under de närmaste åren kommer träd fortsätta att falla omkull och nya plantor kommer att etablera sig. Men inom delar av Balesudden kommer det att finnas områden som förblir kala under lång tid.


 Fakta Balesudden

Bildades: 1985
Storlek: 918 hektar
Kommun: Örnsköldsvik
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Reservatet nås lätt med båt. Bra angörningsplatser är till exempel Sör-Balesviken, men också Bodviken och Mellan-Balesviken. Vägvisning finns både från Bäck längs vägen Bjästa-Domsjö med parkering intill Sandlågan och från Hålviken, Köpmanholmen.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, stuga, rastplatser

Balesudden

Get Microsoft Silverlight