Skuleberget - välkänd profil för resande

Skuleberget utgör en välkänd profil för de som färdas efter E4:an och är ett påtagligt exempel på den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv. Berget är ett välkänt sydväxtberg och vid foten ligger naturum Höga Kusten.

För 9 500 år sedan gick havsytan 286 meter upp på Skuleberget vilket är den högsta markeringen i landet av havstranden efter inlandsisens bortsmältning. Bergets högsta topp når cirka nio meter högre och var den yttersta kobben i urtidshavets "Höga kusten". Syftet med reservatsbildningen är att skydda en mäktig landskapsbild i det ångermanländska landskapet och bevara ett område av stort vetenskapligt, särskilt växtgeografiskt, värde.

Berg med ryktbarhet

Skuleberget utgör med sin dramatiska profil ett viktigt märke i det ångermanländska landskapet. Berget har ett iögonfallande läge vid kanten av den vida Skuleskogen och intill E4:an. Ett slående belägg för bergets tidiga ryktbarhet är att det finns omnämnt på de första kartorna över Skandinavien. Linné passerade år 1732 under sin lappländska resa och beskrev sina upplevelser vid Skuleberget så här: "Vi klöf up för klipporna, kröp, hasade, drog oss fram, vi tog tag i en av buskarna eller småstenarne med en hand, hvilket om han fallerat, som lätteligen ske kunnat, hade varit et actum de vita nostra."

Grottan

Den runda grottan (Kungsgrottan) på bergets östra sida har under lång tid utgjort bergets främsta attraktion. Den påstås ha varit tillhåll för rövare. Grottan har troligen urholkats av is och vatten när urtidshavets bränningar slog mot bergssidan.

Arkeologer har hittat spår (kvartsavslag med mera) som sannolikt visar på tillfälliga boplatser vid 160 meters nivån på berget. Troligen är detta tillfälliga strandbundna jaktstationer som har nyttjas av folk efter att inlandsisen dragit sig tillbaka för drygt 8 000 år sedan.

Växter från syd och nord

Skuleberget är ett av vårt lands mest uppmärksammade sydväxtberg. Framför allt östra sidans bergfot och rasbrant, som har ett skyddat läge, hyser arter av speciellt botaniskt intresse. Här är de klimatiska betingelserna ovanligt gynnsamma. Under sommaren råder nästan drivhusvärme närmast klipporna. Vattenförande sprickor, liksom kalk i berggrunden, gynnar växtligheten ytterligare.

Här växer bland annat bestånd av lönn och en av de nordligaste vilda förekomsterna i Sverige av hassel och lind. Du kan också finna getrams, dvärghäxört, trolldruva, olvon, try, strutbräken, äkta johannesört, lundtrav, harmynta, måbär, stor blåklocka och flera violarter.

Även tuvbräcka förekommer som en relikt från den arktiska perioden efter istiden. Andra fjällväxtrelikter är grönbräken och klynnetåg.


 Fakta Skuleberget

Bildades: 1969, nya beslut 1974 och 2017
Storlek: 226 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsfrom: Naturreservat
Läge: Norr om Docksta vid E4:an.
Karta
Service: Parkering, naturum, informationsskyltar, vandringsled, stigslinga, toaletter

Skuleberget

Get Microsoft Silverlight