Rotsidan - vidsträckta diabashällar

Rotsidan är en fyra kilometer lång och låglänt kuststräcka, med vackert slipade och plana diabashällar, inramad med vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar. Området är lättillgängligt och idealiskt om du vill sola dig, studera strandhällarnas växtlighet eller uppleva karg kustnatur i storm.

Syftet med reservatet är att säkerställa och underlätta för allmänheten att besöka och vistas i området. Reservatet skall  vårdas så att nuvarande naturmiljö i möjligaste mån bibehålls.

Vågkraft

Vid sydostlig storm demonstrerar havet de enorma krafter som alltjämt formar Rotsidan. De flacka hällarna förstärker vågorna som kastas högt upp på land. Berggrunden som består av diabas är här av en mycket lättvittrad typ. I svackor i berget ligger klapperfält av varierande storlek. Stenar rör sig av kraften i bränningarna och drivved sköljs upp på land.

Fackelblomster.

I den zon som påverkas av vågor och stänk saknas i stort sett växtlighet. Högre upp täcks klipporna av lavar och i skrevorna växer fjällnejlika, krypven, stubbtåg, fackelblomster, strandärt och knutnarv. Här växer också strandtrav som i landet bara finns vid Ångermanlandskusten. Den är på sina håll ganska vanlig på grusiga havsstränder och på klippor och berg nära stranden. Strandtravens blad är en rosett med tungformade blad till skillnad från knutnarvens som är smala.

Stigar och solklippor

De renspolade hällarna vid havet är mycket lättgångna och verkligen fina att sola på. Området är relativt barnvänligt och intresseväckande för alla naturintresserade. Passa på att besöka reservatet även vid sydostlig storm, det är en fascinerande upplevelse.

Hällmarken

Längre upp från stranden täcks hällarna av lavkuddar och mossor. I sänkor och skrevor finns ett tunt jordlager där tallar fått fäste och ljung, kråkris, mjölon, fårsvingel, backtimjan, renlavar, islandslav och andra för hällmarken typiska arter kan växa. Ju högre upp från vattnet du kommer desto tätare blir tallskogen.

Klapperfält

I reservatet finns en stor mängd klapperfält. De består av mängder av stenar och block som nötts runda och slipats mot varandra genom bränningarnas ständiga påverkan. Samtidigt har klapperstenarna sakta höjts ur havet genom landhöjningen, som nu är cirka 85 centimeter på 100 år.

Stenarna är framspolade ur den morän som inlandsisen lämnade efter sig. De har ansamlats i mindre sänkor i berget medan finkornigt material hamnat längre ut. Klapperfälten är ofta vackert beväxta med lavar och har nästan överallt en varm, gulgrön färgton, som beror på den rika förekomsten av kartlav. Brännvinsmalen, Rödmalen och Vitstensmalen är de största klapperfälten inom reservatet.

Orkidéer

Innanför hällmarken med dess knotiga tallar möter du mer resliga furor och ett större inslag av granar. Öster om Ögeltjärnen finns ett bestånd av gammal urskogslik granskog. I fuktiga stråk växer björk och gråal. Blåbär, lingon, ljung och olika lavar och mossor dominerar på marken. Nattviol, spindelblomster, knärot och blåsippa påträffas där marken är lite fuktigare eller har bättre jordmån. Skogen är relativt orörd men några mindre hyggen finns i reservatet.

Myr och tjärn

Ögeltjärnen är den enda större vattensamlingen i reservatet. Den kantas av en myr där det i början av juli blommar ängsnycklar.


 Fakta Rotsidan

Bildades: 1974
Storlek: 116 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Yttre delen av Nordingrå. Från Nordingråvallen åker du över Häggvik och Kårsta till Fällsvik, skyltad skogsväg mot reservatet.
Reservatskarta
Service: Parkering, information, stigslinga, eldplatser, torrdass

Rotsidan

Get Microsoft Silverlight