Biotopskydd

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Generellt skydd för vissa angivna livsmiljöer

Följande livsmiljöer är direkt skyddade genom förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.:

 • Alléer (minst 5 träd)
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (högst 1 hektar)
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (högst 1 hektar)
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar (högst 0,5 hektar)

Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet endast om det finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilda skäl kan vara trafik-säkerheten, till exempel att träd riskerar att falla ner längs en väg i en allé. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från fall till fall.

Mindre områden med värdefulla livsmiljöer på mark som inte är skogsmark

Efter särskilt beslut av länsstyrelsen kan följande biotoper inom markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen skyddas:

 • Naturliga ängar och betesmarker
 • Naturliga bäckfåror
 • Ras- eller bergbranter
 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Naturliga vattendrag
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Mynningsområden vid havskust
 • Rev av ögonkorall
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Grunda havsvikar
 • Ålgräsängar
 • Biogena rev
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad. Förordning (2007:849).

Skogsstyrelsen kan på motsvarande sätt skydda biotoper på skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade skogar, ravinskogar, mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark och äldre betespräglade skogar.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida, länk till höger.