Fridlysta arter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad - man får inte plocka, samla in, fånga, döda eller på annat sätt skada exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.
Större vattensalamander

Naturvårdsverket beslutar om vilka arter som ska vara fridlysta i hela landet. För närvarande omfattas cirka 300 växt- och djurarter av nationell fridlysning. En lista på samtliga dessa arter finns på Naturvårdsverkets webbplats och där hittar man också mer information om varför arter fridlyses och hur lagstiftningen ser ut. Länsstyrelserna kan besluta om regional fridlysning av arter i respektive län.

I Västernorrlands län förekommer cirka 58 växtarter och 13 djurarter som är nationellt fridlysta. Dessutom är ytterligare fyra växtarter sedan tidigare fridlysta i länet, se lista över fridlysta arter i länet. 

För några arter gäller särskilda bestämmelser:

  • Blåsippa, gullviva och lummerarter får man plocka lite av till sig själv men det är förbjudet att ta dem med rötter eller att plocka för försäljning.
  • Huggormar på tomtmark får man fånga in och flytta och i en nödfallssituation döda.
  • För ödlor, grodor och paddor samt mindre vattensalamander gäller att man får ta in rom för kläckning i studiesyfte, förutsatt att djuren släpps ut igen på samma plats.

Alla vilda fåglar och däggdjur är fredade i hela landet enligt jaktlagstiftningen, med undantag för de cirka 50 arter där det finns allmän jakttid (se jaktförordningen). Dessutom kan så kallad skyddsjakt förekomma. Man får aldrig utan tillstånd fånga, skada eller döda fladdermöss, igelkottar, småfåglar, rovfåglar eller andra fåglar och däggdjur som det inte finns jakttid för. Det är inte heller tillåtet att samla fågelägg, skada bon eller ta hem ungar eller skadade djur.

Vissa arter tillfaller staten om de påträffas döda, så kallad statens vilt.

För vissa djur och växter finns speciella regler för handel, förevisning och preparering i artskyddsförordningen. Information om detta finns bland annat på Jordbruksverkets webbplats.

Dispens från fridlysningsföreskrifterna kan i särskilda fall medges, främst för vetenskapliga, utbildnings- eller naturvårdsändamål. Ansökan om dispens ska lämnas till länsstyrelsen. Dispensansökningar som gäller fåglar eller däggdjur lämnas till Naturvårdsverket.